Please Choose Your Language
Waa'ee Keenya
You are here: Mana » Waa'ee Keenya

 Waa'ee Feilong

 Meeshaalee manaa Feilong - bara 1995 irraa eegalee meeshaalee qananii fi gatii xiqqaa gatii guddaa qaban gabaa addunyaaf oomishaa jira.Oomishaaleen keenya gurguddoon: Maashinii miiccaa lamaanuu tuubii lamaa fi fe'umsa gubbaa. Firijii dabalatee retro , kompaaktii, kaawuntarii jalaa, minjaala, balbala dachaa, . balbala sadii fi wal cinaa.Chest Freezers kanneen akka mana keessatti fayyadamuu, itti fayyadama daldalaa, balbala tokko, balbala lama, balbala sadii, balbala butterfly, Ultra low temperature, balbala geejjibaa fi Odoola suuqii gurguddaa dabalatee. Televijiinii LED DLED fi ELED lamaan isaanii dandeettii 4k fi 8k kan qabaniifi agarsiisa daldalaa fi oomishaalee dhaqqabamaa ta’an.
 
Feilong walumaa galatti warshaalee 4 qaba, warshaaleen keenya gurguddoon Cixi keessatti kan argaman yoo ta'u facotries Henan fi Suqian keessatti argamuun buufata doonii guddaa ta'e akka argatu karaa hundarra gaarii ta'een meeshaalee isiniif erguuf - FOB Ningbo, FOB Lianyanggang, FOB Shanghai fi FOB Qingdao buufata doonii keenya baay’ee jaallatamudha.Lafa waliigalaa iskuweer meetira kuma 900 qabannee yeroo ammaa warshaa keenya 5ffaa bara 2024 xumuramuu qabu ijaaruuf adeemsa irra jirra.
 
Mul’anni fi ergamni keenya guutuu ta’uu fi dhiyeessaa meeshaalee gurguddoo kompaaktii addunyaa irratti adda duree ta’uu keenya mirkaneessuuf addunyaa irratti yeroo hunda babal’achuu keenyatti ni boonna.Duraanis biyyoota 130 ol waliin hojjenna, maqaawwan 2000 ol addunyaa guutuutti ogummaa keenya irratti amantaa kaa'an.

Ergamni keenya, kan nuti baay’ee mirkanaa’ee fudhanne - maamiltoota keenyaafi maamiltoota achi jiraniif jireenya mijataa, dhiphina irraa bilisa ta’e uumuudha!Oomishaalee itti fayyadamuuf salphaa, qulqullina qabaniifi qulqullina gaarii qaban akkasumas tajaajila maamiltootaa kan mataa dhukkubbii madda irraa baasu.

Mul’anni keenyaa fi daangaa keenya - yeroo hunda bakka barbaadamu ta’uudhaan oomisha keessan nagaa fi haaraa ta’ee akka turuu fi maatii, hiriyoota, fi namoota wajjin hojjettan waliin caalaatti akka itti gammaddan.Bara 2030tti meeshaalee gara addunyaatti erguun lakkoofsa 1ffaa ta'uu barbaanna, mul'ata keenya qaama garee keenyaa isa hunda caalaa murteessaa ta'e isin gochuu galmaan ga'uuf gargaarsa keessan nu barbaachisa.

Firijiin keenya daldaltoota gurguddoo addunyaa irratti boonsaan gurgurama, Walmart fi maqaawwan gurguddoo addunyaa kanneen akka Hisense fi Meiling tokko tokko dabalatee...

Warshaaleen keenya sadarkaa addunyaa kan qaban yoo ta’u sirni to’annoo qulqullinaa keenya kan oomishtoota konkolaataa gurguddoo addunyaa hordofuun fantastic ta’e mirkaneessuuf sirna bulchiinsa qulqullinaa fi oomishaa.Kalaqa amma jiru indaastirii qabbanaa’aa keessatti argamu rukutuu, fooyyessuu fi yeroo dhiyootti paatentii oomishaa fi dizaayinii hedduudhaan dursuuf xiyyeeffannee jirra.

Gareen oomishaa fi dizaayinii keenya guutuun ogeessa damee kanaati.Kan caalu ammoo maamiltoonni keenya oomisha keenyaan qofa akka hin quufne, jireenya isaanii daran salphisuu akka danda’aniif dhaggeeffanna.

Dandeettii - iskaaptii fi carraa

Feilong gatii fi dandeettii kutaa HR sadarkaa olaanaa qabaachuu arguu fi caasaa isaa hedduu keessatti obboleessa obboleettii keenya Awurooppaa fakkeessa.Hojjettoonni Feilong hundi isaanii ideologists fi practitioners kanneen dandeettii cimsuuf, dandeettii guddisuuf, dandeettii ibsuu fi hafuura kakaasuuf jecha naannoo lubbuu humneessuu keessatti waliin hojjetanidha.Walitti dhufeenya waloo akkasii qabna akka infekshinii dhiyeessii keenya guutuu keessatti darbee maamiltoota keenya irratti kan xuuxu yoo ta'u kunis hafuura ogummaa olaanaa fi dandeettii addaa gaarii ta'een amantaa fi deeggarsa maamiltootaa galmaan ga'uuf gargaareera!
Michoota Tarsiimoo----Yoo taphataa garee dorgomaa ta'e kan nama hunda caalaa milkaa'aa ta'uu barbaadu ta'e Feilong siif ta'a.
 
Garee keenya isa ajaa'ibaatti makamuu yoo barbaaddan kooppii CV keessanii fi xalayaa haguugduu keessanii gara:ping@cnfeilong.com.
 
 • Sadan tokkummaa
  Feilong jedhamuun beekama
  Dandeettii, gabaa fi hoggansi 'The Trinity' kan Gareen Feilong galma olaanaa galma ga'uu danda'u irratti akka mo'atu kan taasisudha.Ogummaan hojjettootaa fi achitti hafuurri waloo of kennuu tarsiimoo dhaabbata keenyaa hanga danda’ametti gahumsa akka qabaatu fi jijjiirama saffisaan hojiirra oolchuuf, ce’umsa sirrii ta’een fi daandii milkaa’ina keenya irratti akka itti fufnu ni guddisa.Qulqullina humna hojjetaa fooyyessuuf dandeettii sakatta’uudhaan yunivarsiitiiwwan olaanoo naannoo sanaa fi sirna qacarrii fi filannoo adda ta’een hojiirra oolchina.Tokkoon tokkoon miseensa humna hojjetaa fooyyessuuf jecha gitoota hojii kamiyyuu carraa fi itti gaafatamummaa tarsiimoo dhaabbata keenyaa irratti dhiibbaa guddaa akka qabaatu inshuraansii goona yaada yaada dhiyeessuu fi hojiirra oolchuudhaan yoo ta’e miseensa hoggansa gara hojjetaa warshaa giddu galeessaatti yoo ta’e.Sirna badhaasa ajaa'ibaa dandeettii addaa namoota dhuunfaa kan agarsiisu kan yeroo gamaaggama ji'a ji'aan keenyatti argaman ni dhiheessina akkasumas yaadonni haaraan akkasii fi dandeettiiwwan akkasii amansiisaa yoo ta'an dandeettiiwwan guddachaa jiran akkasii karaa baay'eedhaan mindaa dabaluu, leenjii, mirkaneessa, saaxilamummaa fi yaadni sun hangam bu’aa akka argamsiisu irratti hundaa’uun bonasii.
 • Carrer Keessan Badhaadhina
  Feilong jedhamuun beekama
  Yoo hojii ogummaa kee saganteessuu fi badhaadhessuu barbaadde, dandeettii kee itti fayyadamtu karaa mirkanaa’aa barbaadi, akka qabeenyaatti malee akka lakkoofsaatti akka ilaalamu, yaadni bilisaa kee xiqqeessuu caalaa akka jajjabeeffamu fi badhaafamtee milkaa’aa akka qabaattu abdadhu fi hojii badhaadhina qabu sana booda Feilong filannoo hubannoo fi loojikii siif ta'a.

  Carraan kun yoo kennameef hin qisaasessin, carraa hojii keessan asitti guddisuuf baayyee nama gammachiisudha.Amma namoota qajeelchaa ta'uu irratti jajjaboo ta'anii fi dandeettii achitti agarsiisuuf abdii qaban, yaada guutuu ta'e, hamilee mormuu qaban, dhumarratti namoota dirree addaa maamiltootaa sana argachuu fi waggaa guutuu isaan sassaabuu danda'an barbaadaa jirra kanaaf akka mirkaneessuuf there pockets fat ta'uu fi guddinni sadarkaa hin oolle ta'a.
 • Badhaasa Ogeessotaa  
  Feilong jedhamuun beekama

  Akka dhaabbata dhuunfaa saffisaan guddachaa jiruutti, Feilong dandeettii bulchiinsaa fi yaad-rimee fi ti'oorii hundarra gaarii ta'e qoratamee muuxannoo kan qabu yoo ta'u, dhuguma maamiltootaaf furmaata sirrii fi gaarii ta'e dhiyeessa!
  Kaayyoon keenya hojjettootaaf kaffaltii baayyee dorgomaa ta’e qofa osoo hin taane carraa hojii guddisuu akka hojjettoonni gadda keessatti gonkumaa hin dhaabanne gochuudha.Asitti, carraa adda addaa hedduu of guddisuu fi naannoo barumsaa olaantummaa qabu ni argatta sana booda karaan kee gara sadarkaa guddinaatiin tarkaanfachuuf osoo hin beekin sitti ol ba’a.
  Hojii keessatti tooftaalee dhaabbataa gama adda addaatiin hundeessuun ykn raawwachuu irratti hirmaachuun akka dandeettii ati jirtutti of dadhabsiisuuf carraan ni kennamaaf.Sana booda hanga pirojektii guutuu dandeettii geggeessummaa, dandeettii marii fi carraa gabaa irratti ol’aantummaa hunda ofuma keetii barbaadu irratti itti gaafatamaa ta’utti dirqamni kee akka dheeratu ni argatta.Yeroo daandii misoomaa keessanitti hoggansa olaanaatti ol ka'uun ni jiraata.Dhaabbanni keenya raawwii hojii irratti malee yeroo irratti kan hundaa'e waan ta'eef namoota si caalaa yeroo dheeraa hojjetaniif illee yaadda'uu hin qabdan yeroo hammamiif hojii daldalaa keessa turtanii fi raawwii keessan waliin walitti hidhamiinsi jiraatus yeroo baay'ee walitti hidhamiinsi kun ni cita namoota haaraa ho'aa dhufaniin.Mee isaan keessaa tokko ta'uu isaa haa ilaallu!

 • Qabatama Gatii
  Feilong jedhamuun beekama
  Galmi keenya hojjettoota keenya waliin maamiltoota keenyaaf tokko, jireenya achi badhaadhina, naannoo achi fooyyessuu fi sadarkaa jireenya isaanii fooyyessuu.Kanaafidha mindaa giddu galeessa indaastirichaa ol kan kenninu fi hojjettoonni keenya akka ilaalaman, leenjii dabalataa akka kennan fi carraa isaan abjootanii hin beekne akka isaaniif kenninu kan goonu.
  Hojjettoonni maashaa dhaabbata keenyaa akka ta'an ni beekna akkasumas akkuma guddachaa deemnuun isaanis akkasuma ta'uu qabu akkasumas miseensa hojjetaa tokko sirriitti akkasitti ilaalla - akka walqixaatti garuu walqixxummaa wajjin itti gaafatamummaa ni dhufa.
   
  Asitti, faayidaa walgargaarsaa walduraa duubaan kan akka inshuraansii hawaasummaa, kutaa fi nyaata, geejjibaa, kunuunsa yaalaa, faayidaa nyaataa fi fa itti fufsiisuu argachuu dandeessu

 Jecha Hojii Gaggeessaa Olaanaa Irraa

Mul’ataa fi gocha Garee Feilong kan ani jalqaba bara 1995 jalqabe dursuun mirga kooti.Waggoota dhiyoo asitti guddina daayinamikii arganneerra, humna namaa fi teessuma lafaatiin.Guddinni kun irra caalaa hojiirra oolmaa wal irraa hin cinne seera bu’uuraa daldalaa keenyaa - jechuunis moodeela daldalaa itti fufiinsa qabuu fi bu’aa qabeessa ta’e hordofuu fi galmoota yeroo dheeraa Garee keenyaa gatiiwwan ijoo keenya waliin walsimsiisuun kan maddu ta’uu danda’a.
 
Xiyyeeffannoo maamilaa
Daldala keessatti milkaa’uun xiyyeeffannoo waliigalaa gaafata.Maamiltoonni keenya jijjiirama guyyaa guyyaan akka guutan ni beekna, yeroo baay’ee dhiibbaa yeroo garmalee jalatti, rakkoo murtee guyyaa guyyaatiin osoo yaadni isaanii hin hihhiramin galma isaanii galmaan ga’uu akka qaban ni beekna.

Hundi keenya Garee Feilong keessatti hojjennu tajaajila hundarra gaarii indaastiricha keessatti kennuudhaaf gumaachuuf carraaqna kanas kan goonu maamiltoota keenyaa fedhii fi fedhii dhaggeeffachuu qofaan ykn gorsa odeeffannoo qabu kennuudhaan oomisha mudaa hin qabne isaaniif kennuudhaan fi kanaanis qulqullina hin mo'amne kennuudhaan tajaajila.Feilong Group michuu amanamaa ta’uu isaa itti fufiinsaan agarsiisuu akka dandeenyuuf maamiltoota keenya hunda waliin walitti dhiyeenyaan hojjenna.

  Miseensi dhaabbata keenyaa inni guddaan maamiltoota keenya ta’uu isaa ni hubanna. Isaan lafee dugdaa qaamni keenya akka dhaabbatu kan taasisudha, maamila tokkoon tokkoon isaanii dhuunfaan maal haa mul’atan ykn xalayaa qofa nuuf erganii ykn bilbila nuuf kennanillee ogummaa fi ciminaan ilaaluu qabna;
Maamiltoonni nurra hin jiraatan, nuti garuu isaan irratti hirkatna;
Maamiltoonni aarii bakka hojiitti dhoohe miti, isaanis kaayyoowwan nuti carraaqaa jirrudha;
Maamiltoonni carraa fooyya'iinsa achitti daldala ofii fi fooyya'aa achi dhaabbata, nuti maamiltoota keenya mararfachuuf ykn maamiltoonni keenya tola nuuf kennaa akka jiran itti dhaga'amuuf achi hin jirru, nuti as jirra tajaajiluuf osoo hin taane tajaajiluuf.
Maamiltoonni mormitoota keenya mitii fi lola ogummaa irratti bobba’uu hin barbaadan, yeroo hariiroo diinummaa yoo qabaanne isaan dhabna;
Maamiltoonni warra gaaffii achitti nuuf fidaniidha, fedhii isaanii guutuu fi tajaajila keenya irraa akka fayyadaman gochuun itti gaafatamummaa keenya.
 
Mul'ata keenya
Mul'anni keenya addunyaa kanarraa meeshaalee mana keessaa isa guddaa ta'uu, hawaasa addunyaa maraa hundaaf jireenya ajaa'ibaa fi fayya qabeessa humna namaa cimaa fi yeroo fudhatu gara salphaa, yeroo qusatu, anniisaa qusachuu fi qananiin baasii xiqqaa qabu kan hunduu danda’uu qabu.
 
Mul'ata keenya galmaan ga'uuf salphaadha.Tarsiimoo daldalaa keenya isa gaarii ta’e itti fufaa, akka isaan bu’aa gaarii argamsiisaniif.Karoora qorannoo fi misooma bal’aa keenya itti fufuun jijjiirama qulqullinaa fi fooyya’iinsa oomishaalee haaraa gammachiisaa irratti invast gochuu waliin akka hoogganu gochuu.
 
Guddinaa fi guddinni
Feilong saffisaan guddachaa kan dhufe yoo ta’u, waggaa darbu hunda utaalcha gurguddaa gara guddummaatti waan seenu fakkaata.Dhaabbilee haaraa hedduu fudhachuu fi kanneen biroo hedduu argachuuf karoorfachuu keenyaan, kaayyoo fi gatii keenya irratti xiyyeeffachuu fi qulqullinni achitti akkuma jirutti akka turu mirkaneessuuf yaada qabna.Kanuma waliin, qorannoo fi misooma oomishaalee durii qulqullina guddaa akka qaban mirkaneessuu fi galii dhaloota oomisha haaraa kan dhiyeessii tajaajila waliigalaa maamiltootaaf kenninu babal’isu jalqabuuf itti fufna.
 
Nuti akka dhaabbataatti tajaajila qulqullina addaa qabuu fi maallaqaaf gatii ta’ee hafu kennuudhaan fayyaa maatii addunyaa guutuutti fooyyessuu akka dandeenyuuf kaayyeffanna.
 
Akka dhuunfaatti hunda keessan gara Feilong baga nagaan dhufte jechuun barbaada, egeree keenya waliin taanee lamaan keenyaaf qabeenya milkaa'ina akka nuuf fiduu danda'u abdiin qaba.Milkaa'ina, qabeenyaafi fayyaa gaarii
 
isiniif hawwina
Mr Wang
President fi CEO
 

Feilong Sarara Yeroo

Garaagarummaa / Feilong Daldala Idil-addunyaatti gammadaa

Suuraa Warshaa

LINKS SAFFISAA

OMISHOOTA

NU QUUNNAMTII

Bilbila : +86-574-58583020 irratti
Bilbila:+86-13968233888
Dabalata : Daree 21ffaa, 1908# Daandii Kaaba Xincheng (Mana TOFIND), Cixi, Zhejiang, Chaayinaa
Mirga garagalchuu © 2022 Feilong Home Appliance . Kaartaa Saayitii  |Kan deeggaramee leadong.com irratti argamu