Please Choose Your Language
Mabapi le Rena
O mo: Gae » Ka Rena

 Mabapi le Feilong

 Sedirišwa sa ka gae sa Feilong - go tloga ka 1995 e be e dutše e tšweletša bobedi didirišwa tša maemo a godimo le tša theko ya fase ya boleng bjo bo phagamego go mmaraka wa lefase ka bophara.dihlahiswa rona ka sehloohong ke: Mechine hlatsoa bobeli mafahla tubs le holimo loaders. Ditšidifatši go akaretša le retro , compact, undercounter, tafoleng, monyako habeli, . gararo monyako le lehlakoreng ka lehlakoreng.Sefuba Freezers ho akarelletsa le tshebediso ya lapeng, tshebediso ya kgwebo, monyako o le 'ngoe, monyako habeli, monyako gararo, serurubele monyako, Ultra tlaase mocheso, khalase monyako le lebenkele le leholo Islands. Dithelebišene tša LED ka bobedi DLED le ELED ka bokgoni bja 4k le 8k le pontšho ya kgwebo le go fihlelela ditšweletšwa.
 
Feilong owns 4 difeme ka palo yohle, difeme rona ka sehloohong ba teng Cixi le facotries ka Henan le Suqian ho lumella e khōlō ho fumaneha ha maemakepe ho fumana tsela e molemo ka ho fetisisa ho romela thepa ho uena - FOB Ningbo, FOB Lianyanggang, FOB Shanghai le FOB Qingdao ke maemakepe a rena ao a tumilego kudu.Ka palomoka ya naga ya disekweremithara tše 900,000, ga bjale re mo tshepedišong ya go aga feketori ya rena ya bo 5 yeo e swanetšego go phethwa ka 2024.
 
Re motlotlo ka go dula re katološa lefaseng ka bophara go netefatša gore pono le thomo ya rena di feletše gomme re ba moabi yo a etilego pele lefaseng wa didirišwa tše kgolo tša go kopana.Re šetše re šoma le dinaga tša go feta 130 gomme ditšweletšwa tša go feta 2000 lefaseng ka bophara di beile moo tshepo bokgoning bja rena.

Thomo ya rena, yeo re e amogetšego ka nnete - ke go hlola bophelo bja boiketlo, bjo bo se nago kgateletšego go bobedi bareki ba rena le bareki ba moo!Ditšweletšwa tšeo di šomišwago gabonolo, tša bohlweki le tša boleng bjo bobotse gammogo le tirelo ya bareki yeo e ntšhago go opša ke hlogo go tšwa go go hwetša methopo.

Pono ya rena le mollwane wa rena ke - go dula re le lefelo leo le nyakegago la go boloka ditšweletšwa tša gago di bolokegile ebile di le foreše le gore o di ipshine kudu le ba lapa, bagwera, le bašomi mmogo.Re nyaka go ba moromelantle wa nomoro ya 1 wa didirišwa lefaseng ka 2030 gomme re hloka thušo ya gago go phethagatša pono ya rena go go dira karolo ya bohlokwa kudu ya sehlopha sa rena.

Ditšidifatši tša rena di rekišwa ka boikgantšho ka barekiši ba bagolo lefaseng, go akaretšwa Walmart le tše dingwe tša ditšweletšwa tše kgolo tša lefase tša go swana le Hisense le Meiling...

Difeme tša rena ke tša maemo a lefase gomme ditshepedišo tša rena tša taolo ya boleng di latela tša batšweletši ba dikoloi tše kgolo lefaseng go netefatša gore di a makatša taolo ya boleng le tsamaiso ya tlhahiso.Re tsepeletše go betha, go kaonafatša, gomme kgauswinyane re tla etelela pele boitlhamelo bja bjale ka intastering ya go šidifatša ka dipatente tše mmalwa tša tšweletšo le tlhamo.

Sehlopha sa rena ka moka sa tšweletšo le tlhamo ke setsebi sa lefapha le.Sa bohlokwa le go feta, re theeletša bareki ba rena go netefatša gore ga ba kgotsofatšwe fela ka ditšweletšwa tša rena, gore ba kgone go dira gore maphelo a bona a be bonolo le go feta.

Talent - scouting le menyetla

Feilong o bona mohola le bokgoni bja go ba le lefapha la maemo a godimo la HR gomme o ekiša bomotswala ba rena ba Yuropa ka bontši bja dibopego tša yona.Bašomi ba Feilong ka moka ke ditsebi tša dikgopolo le bašomi bao ba šomago mmogo tikologong yeo e matlafatšago moya ka nepo ya go loutša bokgoni, go godiša bokgoni, go sedimoša bokgoni le go hlohleletša moya.Re na le mmogo wo bjalo wa kopanelo e šoma bjalo ka tshwaetšo yeo e fetišetšwago go ralala le ketane ya rena ya kabo gomme e itlotša godimo ga bareki ba rena gomme se se thušitše gape go fihlelela tshepo le thekgo ya bareki ka moya wa profešenale wa maemo a godimo le bokgoni bjo bobotse bjo bo kgethegilego!
Strategic Partners----Ge e ba ya gago e le sebapadi sa sehlopha sa phadišano seo se nyakago go ba motho yo a atlegilego kudu yo o ka bago yena gona Feilong ke ya gago.
 
Ge o rata go tsenela sehlopha sa rena sa go makatša hle romela khopi ya CV ya gago le lengwalo la gago la go akaretša go:ping@cnfeilong.com.
 
 • Boraro botee
  Feilong ya go feilong
  Talente, mmaraka le taolo ke 'The Trinity' yeo e tlago dumelela Sehlopha sa Feilong go fenya pakane ya sona ya godimodimo yeo e ka fihlelelwago.Bošomi bja profešenale le moo moya wa kopanelo wo o ineetšego di tšwetša pele leano la kgwebo ya rena go ba le bokgoni ka mo go kgonegago le go phethagatša phetogo ka pela, ka phetogo ye e thelelago le go tšwela pele tseleng ya rena ya go ya katlegong.Re phethagatša go tlwaetša maano go kaonafatša boleng bja bašomi ka go hlohlomiša talente diyunibesithi tša godimo go dikologa lefelo le ka tshepedišo ya moswananoši ya go thwala le go kgetha.Gore re kaonafatše setho se sengwe le se sengwe sa bašomi re inšorentšha gore maemo a mangwe le a mangwe a na le sebaka le maikarabelo a go ba le khuetšo ye kgolo go leano la rena la kgwebo ka go šišinya le go phethagatša dikgopolo go sa šetšwe gore ke setho sa yona sa taolo go mošomi wa feketori yo a tlwaelegilego.Re fana ka tshepedišo ya moputso ye e makatšago yeo e bontšhago ditalente tše di itšego tša batho ka bomong tšeo di utollwago nakong ya ditshekatsheko tša rena tša kgwedi le kgwedi gomme ge e le gore dikgopolo tše bjalo tše mpsha le bokgoni di a kwagala re putsa ditalente tše bjalo tše di golago ka ditsela tše mmalwa go tšwa go meputso ye e oketšegilego, tlhahlo, netefatšo, go pepentšhwa le dibonase go ya ka gore kgopolo yeo e na le poelo gakaakang.
 • Humiša Mohlokomedi wa Gago
  Feilong ya go feilong
  Ge e ba o nyaka go rulaganya le go humiša mošomo wa gago wa profešenale, tsoma tsela e kgonthišeditšwego ya go diriša bokgoni bja gago, go lebelelwa e le letlotlo e sego palo, dira gore go nagana ga gago ka bolokologi go kgothaletšwe le go putswa go e na le go nyenyefatšwa gomme o holofela go ba le e atlegilego le mošomo o atlegilego gona Feilong ke kgetho ye e kwagalago le ye e kwagalago go wena.

  Ge o fiwa sebaka se, o se ke wa se senya, ke sebaka se se kgahlišago kudu sa go hlabolla mošomo wa gago mo.Bjale re nyaka batho bao ba nago le sebete sa bobulamadibogo gomme ba holofela go bontšha moo ditalente, bao ba tletšego ka kgopolo, bao ba nago le sebete sa go hlohla, mafelelong batho bao ba ka hwetšago tšhemo yeo e kgethegilego ya bareki gomme ba ba buna ngwaga ka moka bjalo bjalo ka go netefatša gore moo dipotla di nonne gomme tlhatlošo ya maemo e tla ba yeo e sa phemegego.
 • Meputso ya Seprofešenale  
  Feilong ya go feilong

  Bjalo ka kgwebo ya poraefete yeo e hlabologago ka pela, Feilong e ithutwa le go itemogela bokgoni bjo bobotse bja taolo le dikgopolo le dithuto, gomme e tloga e aba ditharollo tše di šomago le tše di loketšego go bareki!
  Nepo ya rena ga se go fa fela mogolo wa phadišano kudu go bašomi eupša gape le dibaka tša go hlabolla mošomo gore bašomi ba se tsoge ba eme ka go nyama.Mo, o tla hwetša dibaka tše ntši tše di fapanego tša go itšwetša pele le tikologo ya go ithuta ye e bušago gomme ka morago tsela ya gago ya go tšwela pele ka maemo a tlhatlošo e tla rotogela godimo ga gago pele o tseba.
  Mošomong, o tla tšea karolo go hlomeng goba go phethagatšeng maano a kgwebo ka mahlakoreng a go fapana gomme wa fiwa sebaka sa go itapiša bjalo ka talente yeo o lego yona.Ke moka o tla hwetša gore mešomo ya gago e tla katološwa go fihlela o hlokometše projeke ka moka yeo e nyakago bokgoni bja boetapele, bokgoni bja ditherišano le sebaka sa go buša mmaraka ka moka ka bowena.Nakong ya tsela ya gago ya tlhabollo go tla ba le go hlatloga ga bolaodi bjo bo phagamego.Ga o hloke le go tshwenyega ka batho bao ba šomilego nako ye telele go go feta ka ge khamphani ya rena e theilwe godimo ga tshepedišo e sego nako le ge go na le kgokagano ya gore o na le nako ye kaakang kgwebong le tshepedišo ya gago eupša kgokagano ye gantši e a senyega ke ba bafsa ba go fiša.Lets see if ya gago e nngwe ya bona!

 • Mokgwa wa Boleng
  Feilong ya go feilong
  Sepheo sa rena le bašomi ba rena se a swana go bareki ba rena, go humiša maphelo a moo, go kaone moo ditikologo le go kaonafatša maemo a bona a bophelo.Ke ka lebaka leo re fanago ka tsela ya go feta palogare ya intasteri ka meputso le go netefatša gore bašomi ba rena ba hlokomelwa, ba fiwa tlhahlo ya tlaleletšo le go ba fa dibaka tšeo ba bego ba ka se tsoge ba di lorile.
  Re a tseba gore bašomi ke mešifa ya khamphani ya rena gomme ge re gola ka bogolo go swanetše go ba bjalo gomme ke ka fao re swarago leloko la bašomi ka gona - bjalo ka bao ba lekanago eupša ka go lekana go tla maikarabelo.
   
  Mo, o be o ka thabela lelokelelo la mehola ya boiketlo go swana le inšorense ya leago, phapoši le dijo, dinamelwa, tlhokomelo ya kalafo, mehola ya dijo le go tšwetša pele fa

 Lentšu Go Tšwa go CEO

Ke tokelo ya ka go etelela pele pono le ditiro tša Sehlopha sa Feilong, seo ke se thomilego la mathomo morago kua ka 1995. Mo mengwageng ya morago bjale re bile le kgolo ye e fetogago, bobedi ka methopong ya bašomi le go fihlelela lefelo.Kgolo ye e ka bakwa kudu ke tirišo ye e sa fetogego ya melawana ya rena ya motheo ya kgwebo - e lego go kgomarela mohlala wa rena wa kgwebo wo o swarelelago le wo o nago le poelo le go sepelelana ga dinepo tša nako ye telele tša Sehlopha sa rena le ditekanyetšo tša rena tša motheo.
 
Go tsepelela bareki
Go ba yo a atlegilego kgwebong go nyaka go tsepelela ka botlalo.Re a tseba gore bareki ba rena ba kopana le phetogo letšatši le letšatši gomme ba swanetše go phethagatša dinepo tša bona, gantši ka fase ga kgatelelo ya nako ye e feteletšego, ntle le go šitišwa ke mathata a go tšea diphetho tša letšatši le letšatši.

Ka moka ga rena re šomela Sehlopha sa Feilong re katanela go tsenya letsogo go aba ditirelo tše kaone ka intastering gomme re dira se ka go no theeletša dinyakwa le dinyakwa tša bareki ba rena goba go ba fa keletšo ye e nago le tsebo ka ga setšweletšwa se se phethagetšego go bona gomme ka go realo ra fa boleng bjo bo sa fenywego bja tirelo.Re šoma ka kgokagano ya kgauswi le bareki ba rena ka moka gore re kgone go bontšha ka go tšwela pele Feilong Group ke molekane yo a botegago.

  Re lemoga gore setho sa bohlokwa kudu sa khamphani ya rena ke bareki ba rena. Ke bona mokokotlo wo o dumelelago mmele wa rena go ema, re swanetše go šomana le moreki yo mongwe le yo mongwe ka tsela ya profešenale le ka hlogo go sa šetšwe gore ba bonagala bjang ka sebele goba le ge ba ka no re romela lengwalo goba ba re fa mogala;
Bareki ga ba phele ka rena, eupša re ithekgile ka bona;
Bareki ga se dikgopišo tšeo di thuthupago lefelong la mošomo, ke tšona maikemišetšo ao re a katanego;
Bareki ba re fa sebaka sa go kaonafatša moo kgwebo ya rena le go kaone moo khamphani, ga re gona go kwela bareki ba rena bohloko goba go dira gore bareki ba rena ba ikwe ba re fa difavour, re mo go hlankela e sego go hlankelwa.
Bareki ga se manaba a rena ebile ga ba nyake go tsenela ntwa ya bohlale, re tla ba lahlegelwa ge ge re na le tswalano ya bonaba;
Bareki ke bao ba tlišago moo dinyakwa go rena, ke maikarabelo a rena go kgotsofatša dinyakwa tša bona le go ba tlogela ba holega tirelong ya rena.
 
Pono ya rena
Pono ya rena ke go ba moabi yo mogolo wa didirišwa tša ka gae lefaseng, go fa ditšhaba ka moka lefaseng ka bophara phihlelelo ya bophelo bjo bo makatšago le bjo bo phetšego gabotse moo mošomo wo thata le wo o jago nako o ka dirwago go ba bonolo, go boloka nako, go boloka maatla le mabothobotho a ditjeo atlehang ao bohle lokelang ho khona.
 
Go fihlelela pono ya rena go bonolo.Tswela pele ka maano a rena a mabotse kudu a kgwebo gore a kgone go fihlelela dienywa tše di phethagetšego.Go tšwela pele ka go leano la rena le le nabilego la dinyakišišo le tlhabollo gore re kgone go etelela pele diphetogo tša boleng le dikaonafatšo gammogo le go beeletša ka ditšweletšweng tše mpsha tše di kgahlišago.
 
Kgolo le tlhabollo
Feilong e gotše ka lebelo le legolo gomme ngwaga o mongwe le o mongwe wo o fetago go bonagala o tsebagatša go tlola mo gogolo go ya bogolong.Ka go hwetša dikhamphani tše mmalwa tše mpsha le maano a go hwetša tše dingwe tše mmalwa, re ikemišeditše go di tsepamiša go dinepo le ditekanyetšo tša rena le go netefatša gore moo boleng bo dula bo swana.Ka nako ye e swanago, re tla tšwela pele go phegelela dinyakišišo tša rena le tlhabollo ya ditšweletšwa tša kgale go netefatša gore ke tša boleng bjo bogolo kudu bjo bo kgonegago le go thoma tšwelopele ya meloko ye mefsa ya ditšweletšwa tšeo di tlago katološa palomoka ya neelano ya rena ya ditirelo go bareki.
 
Rena bjalo ka khamphani re ikemišeditše go fana ka tirelo yeo e lego ya boleng bjo bo kgethegilego gomme e dula e le mohola wa tšhelete gore re kgone go kaonafatša bophelo bjo bobotse bja lapa lefaseng ka bophara.
 
Ke rata go le amogela ka sebele ka moka ga lena Feilong gomme ke holofela gore bokamoso bja rena mmogo bo ka re tlišetša bobedi bja rena lehumo la katlego.
 
Re go lakaletša katlego, lehumo le maphelo a mabotse
Morena Wang
Mopresidente le CEO
 

Feilong Mothaladi wa Nako

Thabela Phapano / Feilong Kgwebo ya Boditšhabatšhaba

Difoto tša Feme

DIKGOKAGANO TŠA KA PELE

DIHLAHISWA

IKAKANYE LE RENA

Mogala : +86-574-58583020
Mogala:+86-13968233888
Add : Lebato la bo-21, 1908 # Tsela ea Xincheng Leboea (TOFIND Mansion), Cixi, Zhejiang, China
Tokelo ya ngwalollo e ileditšwe © 2022 Feilong Sedirišwa sa Gae . Mmapa wa Sebaka  |E thekgwa ke leadong.com