Please Choose Your Language
आमचे विशीं
तुमी हांगा आसात: घर » आमचे विशीं

 फेइलोंग विशीं

 फेयलोंग घरगुती उपकरण - १९९५ सावन संवसारीक बाजारपेठेंत लक्झरी आनी उण्या मोलाचीं उच्च मोलाचीं उपकरणां दोनूय तयार करता.आमचीं मुखेल उत्पादनां अशीं: वॉशिंग मशीन दोनूय ट्विन टब आनी टॉप लोडर. रेफ्रिजरेटर सयत रेट्रो , कॉम्पॅक्ट, अंडरकाउंटर, टेबलटॉप, डबल दार, तिगून दार आनी बाजू बाजून.घरगुती वापर, वेवसायीक वापर, एकूच दार, डबल दार, तिगून दार, फुलपाखरू दार, अल्ट्रा लो तापमान, कंवचेचें दार आनी सुपरमार्केट जुंवे सयत चेस्ट फ्रीझर. एलईडी दूरचित्रवाणी दोनूय डीएलईडी आनी ईएलईडी 4k आनी 8k क्षमता आनी... वेवसायीक शोकेस आनी रीच-इन उत्पाद.
 
फेइलोंग वट्ट 4 कारखाने मालकीचे आसात, आमचे मुखेल कारखाने सिक्सींत आसात आनी हेनान आनी सुकियनांत फॅकोट्री आसात जाका लागून तुमकां माल धाडपाचो सगळ्यांत बरो मार्ग सोदपाक बंदरांची व्हड उपलब्धताय मेळटा - एफओबी निंगबो, एफओबी लियानयांगंग, एफओबी शांघाय आनी एफओबी किंगडाओ आमचीं सगळ्यांत लोकप्रिय बंदरां आसात.वट्ट ९ लाख चौखण मिटर जमीन आशिल्ल्यान सध्या आमी आमचो ५ वो कारखानो बांदपाचे प्रक्रियेंत आसात जो २०२४ वर्सा पुराय जावंक जाय.
 
आमची दृश्टी आनी मिशन पुराय जावची आनी आमी संकुचीत मुखेल उपकरणांचो संवसारांतलो मुखेल पुरवणदार जावचो हे खातीर संवसारभर सदांच विस्तार करपाचो आमकां अभिमान आसा.आमी पयलींच 130 वयर देशां वांगडा काम करतात आनी संवसारभरांतल्या 2000 वयर ब्रॅण्डांनी आमच्या तज्ञतेचेर विस्वास दवरला.

आमचें ध्येय, जें आमी चड करून मान्य केलां - आमच्या ग्राहकांक आनी थंयच्या ग्राहकांक दोगांय खातीर एक सोयीस्कर, ताण मुक्त जिवीत तयार करप!वापरपाक सोपी, नितळसाण आनी बऱ्या दर्जाचीं उत्पादनां तशेंच सोर्सिंगांतल्यान तकली दुखपी गिरायक सेवा.

आमची दृश्टी आनी आमची शिमो अशी - तुमचीं उत्पादनां सुरक्षीत आनी ताजीं दवरपाक आनी तुमकां कुटुंब, इश्ट, आनी सहकाऱ्यां वांगडा तांचो चडांत चड आनंद घेवपाक सदांच इत्सा आशिल्ली सुवात आसप.आमी 2030 मेरेन संवसारांत उपकरणांचो क्रमांक 1 निर्यातदार जावपाक सोदतात आनी तुमकां आमच्या पंगडाचो सगळ्यांत अभिन्न भाग करपाची आमची दृश्टी पुराय करपाक तुमची मदत जाय.

आमचे रेफ्रिजरेटर संवसारांतल्या व्हडल्या किरकोळ विक्रेत्यांनी अभिमानान विकतात, तातूंत वॉलमार्ट आनी हायसेन्स आनी मेलिंग अशा संवसारांतल्या कांय व्हडल्या ब्रँडांचो आस्पाव आसा...

आमचे कारखाने संवसारीक दर्जाचे आसात आनी आमचीं गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली संवसारांतल्या व्हडल्या मोटारी निर्मात्यां प्रमाणें फॅन्टास्टीक सुनिश्चीत करतात गुणवत्ता वेवस्थापन आनी उत्पादन पद्दत.आमी जायत्या उत्पादन आनी डिझायन पेटंटां सयत शीतकरण उद्देगांतल्या सद्याच्या नवनिर्माणाक मात करप, सुदारप आनी बेगीन फुडाकार घेवपाचेर लक्ष केंद्रीत केलां.

आमचो सगळो उत्पादन आनी डिझायन पंगड ह्या मळार तज्ञ आसा.ताचे परस चड म्हत्वाचें म्हणल्यार, आमी आमच्या ग्राहकांक आयकतात की ते फकत आमच्या उत्पादनांचेर समाधानी नात, जाका लागून तांकां आपलें जिवीत आनीक सोंपें करपाक मेळटलें.

प्रतिभा - स्काउटींग आनी संदी

फेयलोंग हाका एक उच्च दर्जाचो एचआर विभाग आसपाचें मोल आनी तांक दिसता आनी आपल्या जायत्या संरचनेंत आमच्या युरोपीय मामेभयणींचें अनुकरण करता.फेयलोंगचे कर्मचारी सगळे विचारवंत आनी वेवसायीक आसात जे कुशळटाय वाडोवपा खातीर, क्षमता वाडोवपा खातीर, क्षमता प्रबुध्द करपा खातीर आनी भावना प्रेरीत करपा खातीर आत्मो सशक्त करपी वातावरणांत एकठांय काम करतात.आमचे कडेन अशें सामुहीक एकठांयपण आसा तें एक संसर्ग सारकें वागता जें आमच्या पुराय पुरवण साखळींत वता आनी आमच्या ग्राहकांचेर घांसून वता आनी हाका लागून ग्राहकांचो विस्वास आनी आदार एक भव्य वेवसायीक भावना आनी उत्कृश्ट खाशेलपण कुशळटाय मेळोवपाकय मदत जाल्या!
रणनिती भागीदार----जर तुमचो एक स्पर्धात्मक पंगड खेळगडो जो तुमी जावंक शकतात तो सगळ्यांत यशस्वी मनीस जावपाक सोदता जाल्यार Feilong तुमच्या खातीर.
 
तुमकां आमच्या अद्भुत पंगडांत सामील जावपाक जाय जाल्यार तुमच्या सीव्हीची प्रत आनी तुमच्या कव्हरिंग लेटराची प्रत ह्या ईमेलाचेर धाडात:ping@cnfeilong.com हें नांव.
 
 • ट्रिनिटी हें नांव
  फेइलोंग हांणी केला
  प्रतिभा, बाजार आनी वेवस्थापन हें 'द ट्रिनिटी' जें फेइलोंग गटाक ताच्या सगळ्यांत उंचेल्या साध्य ध्येयांत जैत मेळोवंक दितलें.कर्मचाऱ्यांची वेवसायीकता आनी थंय सामुहीक भक्ती भावना आमच्या उद्देगाची रणनिती शक्य तितली कार्यक्षम जावपाक आनी बदल बेगीन चालीक लावपाक, एक सुगम संक्रमणा वांगडा आनी आमच्या येसस्वीपणाच्या रस्त्यार चालू दवरपाक चालना दिता.वाठारा भोंवतणच्या वयल्या विद्यापिठांक प्रतिभा स्काउटींग करून आनी एक आगळीच भरती आनी निवड प्रणाली वरवीं कामगार बळग्याचो दर्जो सुदारपा खातीर आमी रणनिती पसंतीचेपण चालीक लायतात.कामगार बळग्याच्या दरेका आनी दरेका वांगड्याक सुदारपा खातीर आमी दरेका पदाचेर आमच्या उद्देगीक रणनितीचेर व्हड प्रभाव घालपाची संद आनी जापसालदारकी आसा हाची विमो करतात, सरासरी कारखान्याच्या कामगाराक ताचो वेवस्थापन वांगडी आसलो तरी कल्पना सुचयतात आनी चालीक लावतात.आमी एक अद्भुत इनाम पद्दत दितात जी आमच्या म्हयन्याळ्या पुनरावलोकना वेळार सोदून काडिल्ल्या व्यक्तींच्या विशिश्ट प्रतिभेचें दाखयता आनी अशे नवे विचार आनी कुशळटाय प्लाझिबल आसल्यार आमी अशा वाडपी प्रतिभेक वाडिल्ल्या पगारांतल्यान, प्रशिक्षणांतल्यान, प्रमाणपत्रांतल्यान, उक्तावणांतल्यान आनी... कल्पना कितली फायदेशीर आसा ताचेर आदारून बोनस.
 • तुमचो कॅरर समृध्द करचो
  फेइलोंग हांणी केला
  तुमकां तुमची वेवसायीक कारकीर्द प्रोग्राम करपाक आनी समृध्द करपाक जाय जाल्यार तुमची तांक वापरपाचो खात्रीचो मार्ग सोदचो, एक संपत्ती म्हणून मानचो आनी एक आंकडो म्हणून न्हय, तुमच्या मुक्त विचारांक उणे करचे परस प्रोत्साहन दिवचें आनी इनामां दिवचीं आनी तुमकां एक यशस्वी जावपाची आस्त आसा आनी समृध्द करिअर मागीर फेइलोंग ही तुमकां समजदार आनी तार्कीक निवड.

  ही संद मेळ्ळी जाल्यार ती वाया घालूंक नाकात, हांगा तुमची कारकीर्द वाडोवपाची ही एक सामकी रोमांचक संद.आतां आमी अशे व्यक्ती सोदतात जे आद्यप्रवर्तनांत धाडसी आसात आनी थंय प्रतिभा दाखोवपाची आस्त बाळगितात, जे कल्पनेन भरिल्ले आसात, जांकां आव्हान दिवपाचें धाडस आसा, निमाणें ग्राहकांचें तें खाशेलें क्षेत्र सोदून काडूंक शकता आनी वर्सभर तांकां कापणी करपाक शकता अशें लोक थंय खिशां चरबी आसात हाची खात्री करपा खातीर आनी बडटी अपरिहार्य आसतली.
 • वेवसायीक इनामां  
  फेइलोंग हांणी केला

  एक बेगीन विकसीत जावपी खाजगी उद्देग म्हणून, Feilong अभ्यास करता आनी उत्कृश्ट वेवस्थापन कौशल्य आनी संकल्पना आनी सिध्दांत अणभवता, आनी खऱ्यांनीच ग्राहकांक वैध आनी आदर्श उपाय पुरवण करता!
  कामगारांक फकत खूब स्पर्धात्मक पगार दिवप न्हय तर कामगार केन्नाच विषादांत थांबचे न्हय म्हणून करिअर विकसीत करपाच्यो संदी दिवप हो आमचो लक्ष्य आसा.हांगा तुमकां स्वताची उदरगत करपाची आनी मुखेलपणान शिकपाचें वातावरण मेळटलें आनी मागीर बडटीच्या क्रमांकांतल्यान फुडें वचपाची तुमची वाट तुमकां कळचे पयलींच तुमचेर चडटली.
  कामांत, तुमी वेगवेगळ्या आंगांनी उद्देगीक रणनिती स्थापन करपाक वा चालीक लावपाक वांटो घेतले आनी तुमी आसात ती प्रतिभा म्हणून स्वताक श्रम करपाची संद दितले.मागीर तुमकां दिसतलें की तुमी फुडारपणाची कुशळटाय, वाटाघाटी करपाची कुशळटाय आनी स्वताच्या हातान बाजारांत वर्चस्व गाजोवपाची संद जाय आशिल्ल्या पुराय प्रकल्पाचो प्रभारी जाय मेरेन तुमचीं कर्तव्यां वाडयतले.तुमच्या उदरगतीच्या रस्त्या वेळार वरिश्ठ वेवस्थापनांत उदरगत जातली.तुमच्या परस चड काळ काम केल्ल्या लोकांचोय हुस्को करचो पडना कारण आमची कंपनी कामगिरीचेर आदारीत आसा आनी वेळाचेर न्हय जरी तुमी कितलो तेंप वेवसायांत आसात आनी तुमच्या कामगिरीचेर दुवो आसलो तरी हो दुवो चड करून मोडटा गरम नव्यान येवपी लोकांनी.पळोवया तुमचो तातूंतलो एक काय ना!

 • मोल मूर्त रूप दिवप
  फेइलोंग हांणी केला
  आमच्या कर्मचाऱ्यां कडेन आमचें लक्ष्य आमच्या ग्राहकांक एकूच आसा, थंयचे जिवीत समृध्द करप, थंयचे वातावरण बरे करप आनी तांचे जिणेचो दर्जो सुदारप.देखूनच आमी पगारांत उद्देगीक सरासरी परस चड मार्ग दितात आनी आमच्या कर्मचाऱ्यांची जतनाय घेतात, अतिरिक्त प्रशिक्षण दितात आनी तांकां केन्नाच सपनांत पळोवंक नाशिल्लीं संद दितात हाची खात्री करतात.
  आमी जाणात की कर्मचारी आमच्या कंपनीचो स्नायू आनी आमी जसो जसो कद वाडटात तसो तसो तांकांय वाडपाक जाय आनी आमी कर्मचाऱ्यांच्या वांगड्याक अशें वागयतात - समान म्हणून पूण समानते वांगडा जापसालदारकी येता.
   
  हांगा समाजीक विमो, रूम आनी बोर्ड, येरादारी, वैजकी जतनाय, अन्न फायदे आनी फा तिगोवन दवरप अशा कल्याणकारी फायद्यांची माळ तुमकां मेळूंक शकतली

 सीईओ कडल्यान एक उतर

हां वें पयले पावटीं १९९५ इस्वेंत सुरू केल्ल्या फेयलोंग गटाच्या दृश्टीकोन आनी कृती मुखार व्हरप म्हजें सौभाग्य.हालींच्या वर्सांनी आमी मनीस संसाधन आनी भौगोलिक पावणी ह्या दोनूय मळार गतीशील वाड केल्या.ही वाड मुखेलपणान आमच्या वेवसायाच्या मुळाव्या तत्वांचो सातत्यान उपेगाक लागून जावंक शकता - म्हळ्यार आमच्या टिकावू आनी फायदेशीर वेवसाय मॉडेलाक पाळो दिवप आनी आमच्या गटाच्या दीर्घकाळांतल्या ध्येयांचें आमच्या मुळाव्या मुल्यां कडेन जुळोवप.
 
गिरायक लक्ष
वेवसायांत यशस्वी जावपाक पुराय लक्ष केंद्रीत करपाची गरज आसता.आमचे गिरायक दिसपट्ट्या बदलाक पावतात हें आमी जाणात आनी दिसपट्ट्या निर्णय घेवपाच्या समस्यांनी विचलित जावंक नासतना, चड करून चड वेळाच्या दबावा खाला, तांचीं ध्येयां पुराय करचीं पडटात.

Feilong गटा खातीर काम करपी आमी सगळे उद्देगांत सगळ्यांत बऱ्यो सेवा दिवपाक योगदान दिवपाचो यत्न करतात आनी आमी फकत आमच्या गिरायकांची गरज आनी गरजो आयकून वा तांकां योग्य उत्पादनाचेर माहिती आशिल्लो सल्लो दिवन आनी ताका लागून एक अतुलनीय दर्जो दिवन हें करतात सेवा.आमी आमच्या सगळ्या गिरायकां कडेन लागींच्यान काम करतात जेणे करून आमी Feilong Group हो एक विस्वासपात्र भागीदार आसा हें सतत दाखोवंक शकतात.

  आमच्या कंपनीचो सगळ्यांत म्हत्वाचो वांगडी म्हळ्यार आमचे ग्राहक हें आमी वळखतात. तेच आमच्या कुडीक उबी रावपाक मेळपी फाटीचो कणो, दरेका ग्राहकाक वेवसायीक आनी गंभीरतायेन वेव्हार करचो पडटा, ते वैयक्तीक रितीन कशे दिसले वा फकत आमकां पत्र धाडले वा आमकां फोन केल्यार लेगीत;
ग्राहक आमचेर जियेनात, पूण आमी तांचेर आदारून रावतात;
ग्राहक कामाच्या सुवातेर फुटपी चिडचिडे न्हय, तेच उद्दिश्ट जे आमी यत्न करतात;
ग्राहक आमकां थंय स्वताचो वेवसाय आनी बरे थंय कंपनी सुदारपाची संद दितात, आमी आमच्या ग्राहकांक दया करपाक वा आमच्या ग्राहकांक ते आमकां उपकार दितात अशें दिसपाक नात, आमी हांगा सेवा दिवपाक नात सेवा दिवपाक आसात.
ग्राहक आमचे विरोधक न्हय आनी बुद्धीच्या झुजांत गुंतपाची इत्सा ना, आमी तांकां हारयतले जेन्ना आमचे कडेन दुस्मानपणाचे संबंद आसल्यार;
ग्राहक म्हळ्यार आमकां थंय मागणी हाडपी, तांची गरज भागोवप आनी तांकां आमच्या सेवेचो फायदो घेवप ही आमची जापसालदारकी.
 
आमची दृश्टी
आमची दृश्टी म्हळ्यार संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो घरगुती उपकरणांचो पुरवणदार जावप, संवसारभरांतल्या सगळ्या समाजांक एक अद्भुत आनी भलायकेन भरिल्लें जिवीत मेळचें जंय कठीण आनी वेळ घेवपी मजुरांक सादे, वेळ वाचपी, उर्जा वाटोवपी आनी... खर्च प्रभावी विलासिता जी सगळ्यांक परवडपाक जाय.
 
आमची नदर साध्य करप हें सादें.आमच्या उत्कृश्ट वेवसायीक रणनितींनी चालू दवरात, जाका लागून तीं परिपूर्ण फळाक येवंक शकतलीं.आमच्या विस्तारीत संशोधन आनी विकास येवजणेंत चालू दवरप जेणे करून आमी नव्या रोमांचक उत्पादनांत गुंतवणूक करपा वांगडाच दर्जेदार बदल आनी सुदारणां मुखार व्हरूंक शकतले.
 
वाड आनी उदरगत
फेयलोंग चडांत चड नेटान वाडल्या आनी दर वर्सा वता तें व्हडपणांत व्हड उडी घालता अशें दिसता.कितल्याशाच नव्या कंपनींचो संपादन आनी आनीक जायत्यो कंपनी घेवपाची येवजण आशिल्ल्यान, तांकां आमच्या ध्येय आनी मुल्यांचेर लक्ष केंद्रीत करपाचो आनी थंय दर्जो तसोच उरचो हाची खात्री करपाचो आमी हेतू दवरतात.त्याच वेळार, आमी पोरन्या उत्पादनांचेर आमचें संशोधन आनी विकास चालू दवरतले, ते शक्य तितले व्हडले दर्जेचे आसात हाची खात्री करपा खातीर आनी नव्या उत्पादन पिळग्यांची प्रक्रिया सुरू करपाक जी गिरायकांक आमची एकूण सेवा ऑफर वाडयतली.
 
आमी एक कंपनी म्हूण एक अपवादात्मक दर्जाची आनी पयशांचें मोल उरपी सेवा दिवपाचो हेतू दवरतात, जाका लागून आमी संवसारभर कुटुंबाचे बरेपण सुदारूंक शकतले.
 
हांव तुमकां सगळ्यांक फेयलोंगांत व्यक्तिगत रितीन येवकार दिवंक सोदतां आनी आमचो फुडार एकठांय येवन आमकां दोगांकय येसस्वीपणाची गिरेस्तकाय हाडूंक शकता अशी आस्त बाळगता.
 
आमी तुमकां येस, गिरेस्तकाय आनी बरी भलायकी मागतात
श्री वांग
अध्यक्ष आनी सीईओ
 

फेइलोंग काळरेखा

फरक / फेइलोंग आंतरराष्ट्रीय वेपाराचो आनंद घेयात

कारखान्याचे फोटो

QUICK LINKS हें नांव

PRODUCTS हें नांव

आमकां संपर्क सादचो

दूरध्वनी : +86-574-58583020
फोन:+86-13968233888
जोडचें : 21 वी माळो, 1908 # उत्तर झिंचेंग रोड (TOFIND हवेली), सिक्सी, झेजियांग, चीन
कॉपीराइट © 2022 फेइलोंग घरगुती उपकरण . सायटमॅप  |च्या आदारान leadong.com ह्या संकेतथळार मेळटा