Please Choose Your Language
އަޅުގަނޑުމެންނާ ބެހޭގޮތުން
ތިޔަ އުޅެނީ: ގެ » އަޅުގަނޑުމެންނާ ބެހޭގޮތުން

 ފެއިލޮންގް އާއި ބެހޭ ގޮތުންނެވެ

 ފޭއިލޮންގް ހޯމް އެޕްލިއަންސް - 1995 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް ލަގްޒަރީ އަދި ހެޔޮ އަގުގައި ހައި ވެލިއު އެޕްލިއަންސް ވެސް އުފައްދަމުން އަންނަ ކުންފުންޏެކެވެ.އަޅުގަނޑުމެންގެ މައިގަނޑު އުފެއްދުންތަކަކީ: ދޮންނަ މެޝިން ޓްވިން ޓަބް އާއި ޓޮޕް ލޯޑަރ ވެސް. ފްރިޖް ހިމެނޭ ގޮތަށް... retro , ކޮމްޕެކްޓް, އަންޑަރކައުންޓަރ, ޓެބްލެޓް ޓޮޕް, ޑަބަލް ޑޯރ, ޓްރިޕްލް ދޮރާއި އެއްފަރާތަކަށް ޖެހިފައި ހުރެއެވެ.ގޭގައި ބޭނުންކުރުމާއި، ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރުމާއި، ސިންގަލް ޑޯރ، ޑަބަލް ޑޯރ، ޓްރިޕްލް ޑޯރ، ބަޓަރފްލައި ޑޯރ، އަލްޓްރާ ލޯ ޓެމްޕަރޭޗަރ، ގްލާސް ޑޯރ އަދި ސުޕަމާކެޓް އައިލެންޑްސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޗެސްޓް ފްރީޒާސް ހިމެނެއެވެ. އެލްއީޑީ ޓެލެވިޜަންތަކުގައި ޑީއެލްއީޑީ އަދި އީއެލްއީޑީ ވެސް 4k އަދި 8k ގެ ޤާބިލުކަން ހުރި އަދި... ވިޔަފާރި ޝޯކޭސް އާއި... ރީޗް-އިން ޕްރޮޑަކްޓްސް އެވެ.
 
ފެއިލޮންގްގެ ޖުމްލަ 4 ފެކްޓްރީއެއް އޮންނައިރު، އަޅުގަނޑުމެންގެ މައިގަނޑު ފެކްޓްރީތައް ހުންނަނީ ސިކްސީގައި ހެނާން އަދި ސުކިއަންގައި ފެކޯޓްރީތަކާއެކު ތިޔަބޭފުޅުންނަށް މުދާ ފޮނުވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ހޯދުމަށް ބަނދަރުތައް ބޮޑުތަނުން ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށެވެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ މަގުބޫލު ބަނދަރުތަކެވެ.ޖުމްލަ 900،000 އަކަމީޓަރުގެ ބިމެއް އޮތްއިރު، އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މިދަނީ 2024 ވަނަ އަހަރު ނިންމަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ 5 ވަނަ ފެކްޓްރީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން.
 
އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޞައްވުރާއި މިޝަން ފުރިހަމަވެ، ކޮމްޕެކްޓް ބޮޑެތި ސާމާނުތަކުގެ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ސަޕްލައިއަރަކަށް ވުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އަބަދުވެސް ފުޅާވަމުންދާތީ އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވަމެވެ.އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުވެސް 130 އަށް ވުރެ ގިނަ ޤައުމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، ދުނިޔޭގެ 2000 އަށް ވުރެ ގިނަ ބްރޭންޑުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޖުރިބާއަށް އިތުބާރު ކުރަނީ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިޝަން، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ޔަގީނުންވެސް ގަބޫލުކޮށްފައިވާ - އަޅުގަނޑުމެންގެ ކްލައިންޓުންނާއި އެތަނުގައި ތިބި ކްލައިންޓުންނަށްވެސް އަރާމު، ސްޓްރެސް ފްރީ ދިރިއުޅުމެއް އުފެއްދުން!ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ، ސާފުތާހިރު އަދި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ އިތުރުން ސޯސިންގެ ބޮލުގައި ރިއްސުން ނައްތާލާ ކަސްޓަމަރ ސާވިސްއެއް ވެސް ލިބިފައިވެ އެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޞައްވުރާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ފްރޮންޓިއަރަކީ - އަބަދުވެސް ތިމާގެ އުފެއްދުންތައް ރައްކާތެރިކޮށް ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓުމަށާއި އާއިލާއާއި ރައްޓެހިންނާއި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއެކު އެންމެ ގިނައިން އުފާ ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ތަނަކަށް ވުމެވެ.އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ 2030 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދުނިޔެއަށް 1 ވަނައަށް ސާމާނު އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކަށް ވާން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގެ އެންމެ މުހިންމު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ތިޔަބޭފުޅުން ހެދުމުގެ ތަސައްވުރު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ފްރިޖްތައް ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ވިއްކަނީ ވޯލްމާޓް އަދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ބައެއް ބްރޭންޑްތައް ކަމަށްވާ ހައިސެންސް އަދި މެއިލިންގ...

އަޅުގަނޑުމެންގެ ފެކްޓްރީތަކަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ފެކްޓްރީތަކެއް ކަމަށާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމްތައް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކާރު އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމްތަކަށް ތަބާވާ ކަމަށެވެ ކޮލިޓީ މެނޭޖްމަންޓާއި ޕްރޮޑަކްޝަން ސިސްޓަމް.އަޅުގަނޑުމެން ފޯކަސް ކުރަނީ، ޕްރޮޑަކްޝަން އަދި ޑިޒައިންގެ ބައެއް ޕޭޓެންޓްތަކާއެކު ރިފްރިޖަރޭޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ އާ އުފެއްދުންތައް ބަލިކޮށް، ރަނގަޅުކޮށް، އަދި ވަރަށް އަވަހަށް ލީޑް ކުރަން.

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި ޕްރޮޑަކްޝަން އަދި ޑިޒައިން ޓީމަކީ މި ދާއިރާގެ މާހިރެކެވެ.އަދި އެއަށްވުރެ މުހިންމު ކަމަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކްލައިންޓުންގެ ވާހަކަ އަޑުއަހަނީ، ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެއްދުންތަކާމެދު ހިތްހަމަޖެހިގެން ނޫންކަން، އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން އިތުރަށް ފަސޭހަކޮށްދެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައެވެ.

ހުނަރު - ސްކައުޓިންގ އާއި ފުރުސަތުތައް

ފޭއިލޮންގް އަށް ޓޮޕް ކްލާސް އެޗްއާރު ޑިޕާޓްމަންޓެއް އޮތުމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމާއި ގާބިލްކަން ފެންނައިރު، އެ ކުންފުނީގެ ގިނަ އޮނިގަނޑުތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޔޫރަޕްގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކުދިން ތަމްސީލު ކުރެ އެވެ.ފެއިލޮންގްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ހުނަރު ފުރިހަމަކޮށް، ގާބިލްކަން އިތުރުކޮށް، ޕޮޓެންޝަލް އަލިކޮށްދީ، ރޫހު މޮޓިވޭޓް ކުރުމަށް ނަފްސު ބާރުވެރިކުރުވާ މާހައުލެއްގައި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފިކުރުވެރިންނާއި ޕްރެކްޓިޝަނަރުންނެވެ.އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަދަ ޖަމާޢަތެއް އެކުވެރިކަން އޮވެގެން މުޅި ސަޕްލައި ޗޭންގައި ފާއިތުވެގެން ގޮސް ކްލައިންޓުންނަށް އުނގުޅާ އިންފެކްޝަނެއް ފަދައިން އަމަލުކުރާއިރު މިއީ ވެސް ޕްރޮފެޝަނަލް ރޫހަކާއި މޮޅު ސްޕެޝަލިޓީ ހުނަރަކާއެކު ކްލައިންޓުންގެ އިތުބާރާއި ސަޕޯޓް ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދީފައިވާ ކަމެއް!
ސްޓްރެޓެޖިކް ޕާޓްނަރުން----ތިބާއަކީ ވާދަވެރި ޓީމް ކުޅުންތެރިއެއް ނަމަ ތިބާއަށް ވެވޭނެ އެންމެ ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވާން ބޭނުންވާނަމަ ފޭލޮންގް އަކީ ތިބާއަށް ޚާއްސަ ކުޅުންތެރިއެކެވެ.
 
އަޅުގަނޑުމެންގެ ފޭބަލަސް ޓީމާ ގުޅެން ބޭނުންވާނަމަ ސީވީ އާއި ކަވަރިންގ ލެޓަރގެ ކޮޕީއެއް ފޮނުއްވާނީ:ping@cnfeilong.com އެވެ.
 
 • ދަ ޓްރިނިޓީ އެވެ
  ފެއިލޮންގް އެވެ
  ހުނަރާއި މާކެޓާއި މެނޭޖްމަންޓަކީ ފޭލޯންގް ގްރޫޕަށް ހާސިލްކުރެވޭނެ އެންމެ މަތީ އަމާޒުގައި ކުރިހޯދުމަށް މަގުފަހިވާނެ 'ދަ ޓްރިނިޓީ' އެވެ.މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް އަދި އެތަނުގައި ޖަމާޢަތުގައި ޚާއްޞަ ރޫޙު ޕްރޮމޯޓް ކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރީގެ ސްޓްރެޓެޖީ ވީހާވެސް ވަރުގަދަކޮށް، ބަދަލު އަވަހަށް ތަންފީޒުކުރުމަށާއި، އޮމާން ބަދަލަކާއެކު އަދި ކާމިޔާބީގެ މަގުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ.އަޅުގަނޑުމެން ސްޓްރެޓެޖިކް ކަސްޓަމައިޒޭޝަން ތަންފީޒުކުރަނީ ސަރަހައްދުގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ޔުނިވާސިޓީތަކަށް ޓެލެންޓް ސްކައުޓްކޮށްގެންނާއި ޔުނިކް ރިކްރޫޓްމަންޓާއި ސެލެކްޝަން ސިސްޓަމެއް މެދުވެރިކޮށް ވޯކްފޯސްގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށެވެ.ވޯކްފޯސްގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އިންޝުއަރެންސް ކުރަނީ ކޮންމެ މަގާމަކަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންޓަޕްރައިސް ސްޓްރެޓެޖީއަށް ބޮޑު ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމުގެ ފުރުސަތާއި ޒިންމާ އޮތްކަން.އަޅުގަނޑުމެންގެ މަހު ރިވިއުތަކުގެ ތެރެއިން ހޯދާ ފަރުދުންގެ ވަކި ހުނަރުތައް ދައްކުވައިދޭ ފެންޓަސްޓިކް ރިވާޑް ސިސްޓަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅަމެވެ އަދި މިފަދަ އާ ޚިޔާލުތަކާއި ހުނަރުތައް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ މިފަދަ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ހުނަރުތަކަށް ގިނަ ގޮތްގޮތުން އިނާމު ދެނީ އުޖޫރަ އިތުރުވުމާއި، ތަމްރީނާއި، ސެޓްފިކެޓް ދިނުމާއި، އެކްސްޕޯޝަރ އަދި ބޯނަސް ލިބޭނީ ކިހާ ފައިދާހުރި ޚިޔާލަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.
 • އެންރިޗް ޔޯރ ކެރެރ
  ފެއިލޮންގް އެވެ
  ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަރު ޕްރޮގްރާމްކޮށް މުއްސަނދި ކުރަން ބޭނުންނަމަ، ތިމާގެ ގާބިލްކަން ބޭނުންކުރެވޭނެ ޔަގީން ގޮތެއް ހޯދައި، އަދަދެއް ނޫން އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި، މިނިވަން ވިސްނުމަށް ހިތްވަރުދީ އިނާމު ހޯދައިދީ ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް އުންމީދު ކުރާށެވެ އަދި ތަނަވަސް ކެރިއަރެއް ދެން ފެއިލޮންގް އަކީ ތިބާއަށް ބުއްދިވެރި އަދި ލޮޖިކަލް ޗޮއިސްއެކެވެ.

  މި ފުރުސަތު ލިބިއްޖެނަމަ ބޭކާރު ނުކުރައްވާ، މިއީ މިތަނުގައި ކެރިއަރު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ވަރަށް ފޯރިގަދަ ފުރުސަތެކެވެ.މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަމުން މިދަނީ ފަންނުވެރިކަމުގައި ހިތްވަރުގަދަ އަދި އެތަނުގައި ހުނަރުވެރިކަން ދައްކާލުމަށް އުންމީދުކުރާ، ނަޒަރިއްޔާތުން ފުރިފައިވާ، ގޮންޖަހާނެ ހިތްވަރު ހުރި، އެންމެ ފަހުން ކްލައިންޓުންގެ އެ ޚާއްޞަ ދާއިރާ ހޯދައިގެން މުޅި އަހަރު ދުވަހު ހޯދާނެ ބަޔަކު އެހެންވީމާ އެއީ އެތަނުގައި ޖީބުތައް ފަލަވެފައި ހުރިތޯ ޔަގީން ކުރުމަށާއި ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ވާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
 • ޕްރޮފެޝަނަލް ރިވާޑްސް  
  ފެއިލޮންގް އެވެ

  އަވަހަށް ތަރައްގީވަމުން އަންނަ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ފެއިލޮންގް އަކީ މެނޭޖްމަންޓްގެ އެންމެ ރަނގަޅު ހުނަރާއި ކޮންސެޕްޓްތަކާއި ތިއަރީތައް ދިރާސާކޮށް ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ، އަދި ހަގީގަތުގައި ވެސް ކްލައިންޓުންނަށް ސައްހަ އަދި އޯޑިއަލް ސޮލިއުޝަންތައް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏެކެވެ!
  އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ، މަސައްކަތްތެރިންނަށް ވަރަށް ވާދަވެރި މުސާރައެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެއް ނޫން، ކެރިއަރ ޑިވެލޮޕް ކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް ވެސް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.މިތަނުގައި އަމިއްލައަށް ކުރިއެރުމަށް ތަފާތު އެތައް ފުރުސަތެއް ލިބި، އުނގެނުމުގެ ގިނަ މާހައުލެއް ލިބި، ދެން ޕްރޮމޯޝަންގެ ރޭންކުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ތިބާގެ މަގު ތިބާއަށް އެނގުމުގެ ކުރިން ތިބާގެ މައްޗަށް އުފުލިގެންދާނެއެވެ.
  އެ މަސައްކަތުގައި އެކި ކަންކަމުގައި އެންޓަޕްރައިސް ސްޓްރެޓެޖީތައް ގާއިމްކުރުމުގައި ނުވަތަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ބައިވެރިވެ، ތިމާ ހުރި ހުނަރުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އަމިއްލައަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.ދެން ތިބާއަށް ފެންނާނީ ލީޑަޝިޕް ހުނަރާއި، މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރާއި، މާކެޓް ޑޮމިނޭޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަމިއްލައަށް ބޭނުންވާ މުޅި ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭހާ ހިނދަކު ތިބާގެ ވާޖިބުތައް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމެވެ.ތިޔަބޭފުޅުންގެ ތަރައްޤީގެ މަގުގައި ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނެ.އަޅުގަނޑުމެންނަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރި މީހުންނާ މެދު ކަންބޮޑުވާކަށްވެސް ނުޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުންފުނި ބިނާވެފައިވަނީ ޕާފޯމަންސަށް ނޫން ވަގުތަށް ނޫން ނަމަވެސް ވިޔަފާރީގައި އުޅުނު ދުވަސްވަރާއި ޕާފޯމަންސްގެ ލިންކެއް އޮތް ނަމަވެސް މި ލިންކް ގިނަ ފަހަރަށް ފަޅައިގެންދެއެވެ ހޫނު އަލަށް އަންނަ މީހުންނެވެ.ލެޓްސް ސީ އިފް ޔޫއާރ ވަން އޮފް ދިސް!

 • ވެލިއު އެމްބޮޑައިމަންޓް
  ފެއިލޮންގް އެވެ
  އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓާގެޓަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކްލައިންޓުންނަށް އެއްގޮތެއް، އެތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން މުއްސަނދިކޮށް، އެތަނުގައި މާހައުލުތައް ރަނގަޅުކޮށް، އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން.އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އުޖޫރަގައި އިންޑަސްޓްރީގެ އެވްރެޖަށްވުރެ މާ ބޮޑަށް ހުށަހަޅައިދީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބަލަހައްޓައި، އިތުރު ތަމްރީނުތައް ހުށަހަޅައި، ދުވަހަކުވެސް ހުވަފެނުގައިވެސް ނުދެކޭ ފަދަ ފުރުސަތުތައް ދޭން.
  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ މުވައްޒަފުންނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުންފުނީގެ މަސްގަނޑެއްކަން އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އުސްމިން ބޮޑުވަމުންދާވަރަކަށް އެމީހުންވެސް އެކަން ކުރަން ޖެހޭނެކަން އަދި އެއީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ސްޓާފުންގެ މެމްބަރަކާ މެދު ކަންތައް ކުރާ ގޮތް - ހަމަހަމަ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އެކަމަކު ހަމަހަމަކަމާއެކު ޒިންމާދާރުކަން އަންނަނީ.
   
  މިތަނުގައި ސޯޝަލް އިންޝުއަރެންސް، ރޫމް އެންޑް ބޯޑް، ދަތުރުފަތުރު، މެޑިކަލް ކެއާ، ކާބޯތަކެތީގެ އިނާޔަތްތަކާއި ފާއެއް ދެމެހެއްޓުން ފަދަ ވެލްފެއާ ބެނެފިޓްތަކުގެ ސިލްސިލާއެއް ލިބިގެންދާނެ އެވެ

 ސީއީއޯގެ ބަހެއް

އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފެށީ 1995 ވަނަ އަހަރު ފެއިލޮންގް ގްރޫޕްގެ ތަޞައްވުރާއި އަމަލުތަކުގެ އިސްކޮށް އުޅުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު އިމްތިޔާޒެއް.މި ކުރިއެރުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ނިސްބަތްކުރެވޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރީގެ އަސާސީ އުސޫލުތައް އެއްގޮތަކަށްވެސް ތަންފީޒު ނުކުރުމަށް - އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ފައިދާހުރި ވިޔަފާރީގެ މޮޑެލްއަށް ތަބާވުމާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ގްރޫޕްގެ ދިގުމުއްދަތުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ މައިގަނޑު އަގުތަކާ އެއްގޮތްވުމެވެ.
 
ކަސްޓަމަރ ފޯކަސް
ވިޔަފާރީގައި ކާމިޔާބު ވުމަކީ ޓޯޓަލް ފޯކަސް ޑިމާންޑް ކުރާ ކަމެކެވެ.އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަދަލުތަކާ ބައްދަލުވާކަން، ގިނަ ފަހަރަށް އިންތިހާއަށް ވަގުތުގެ ޕްރެޝަރުގައި، ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ މައްސަލަތަކުގެ ސަމާލުކަން ގެއްލިގެން ނުގޮސް، އެމީހުންގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރަންޖެހޭކަން.

ފޭއިލޮންގް ގްރޫޕްގައި މަސައްކަތްކުރާ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ މި ސިނާއަތުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޮންޓްރިބިއުޓް ކުރުމަށް ކަމަށާއި މިކަން ކުރަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތަކާއި ބޭނުންތައް އަޑުއަހައިގެން ނުވަތަ އެމީހުންނަށް ފުރިހަމަ ޕްރޮޑަކްޓެއްގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ލަފާދީގެންނެވެ ޚިދުމަތް.އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނާ ގާތުން ގުޅިގެން، ފޭއިލޮންގް ގްރޫޕަކީ އިތުބާރު ހުރި ބައިވެރިއެއްކަން މެދުނުކެނޑި ދައްކާލެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައެވެ.

  އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުންފުނީގެ އެންމެ މުހިންމު މެމްބަރަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކްލައިންޓުންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެއެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަށިގަނޑު ކޮޅަށް ހުންނަން ފުރުސަތު ލިބޭ ވަރަށް ބުރަކަށި، އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ކްލައިންޓަކާ ވެސް ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް އަދި ސީރިއަސްކޮށް މުއާމަލާތް ކުރަން ޖެހޭނީ އެމީހުން އަމިއްލައަށް ކޮންމެ ގޮތަކަށް ފެނުނަސް ނުވަތަ ހަމައެކަނި ސިޓީއެއް ފޮނުވިޔަސް ނުވަތަ ކޯލެއް ކުރިޔަސް؛
ކްލައިންޓުން އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް ދިރިއެއް ނުތިބޭ ނަމަވެސް އަހަރެމެން ބަރޯސާވަނީ އެމީހުންނަށް؛
ކްލައިންޓުންނަކީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް ފަޅައިގެންދާ ރުޅިވެރިކަމެއް ނޫން، އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ހަމަ މަޤްޞަދުތަކެވެ؛
ކްލައިންޓުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރުސަތު ދޭނީ އެތަނުގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ރަނގަޅު ކުރަން އަދި ރަނގަޅު އެތަނުގައި ކުންފުންޏެއް، އަޅުގަނޑުމެން ތިބީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކްލައިންޓުންނަށް ރަޙުމް ކުރަން ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކްލައިންޓުންނަށް ހީވާ ގޮތުގައި އެމީހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެޔޮކަންތައްތައް ދޭކަށް ނޫން، އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ޚިދުމަތް ކުރަން ނޫން ޚިދުމަތް ނުދިނުމަށް.
ކްލައިންޓުންނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުޝްމަނުންނެއް ނޫން އަދި ވިސްނުންތެރިކަމުގެ ހަނގުރާމައެއްގައި އުޅެން ބޭނުން ނުވާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެމީހުން ގެއްލިގެންދާނީ ކޮން އިރަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަދާވާތްތެރި ގުޅުމެއް އޮތްނަމަ؛
ކްލައިންޓުންނަކީ އެތަނަށް ޑިމާންޑްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެނެސްދޭ މީހުން، އެމީހުންގެ ޝަރުތުތައް ފުއްދައިދީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިދުމަތުގެ ފައިދާ އެމީހުންނަށް ދޫކޮށްލުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއެއް.
 
އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޞައްވުރު
އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޞައްވުރަކީ ދުނިޔޭގައި ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ބޮޑު ފަރާތަކަށް ވުމާއި، މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ މުޖުތަމަޢުތަކަށް ބުރަ އަދި ވަގުތު ނަގާ ލޭބަރު ސާދާ، ވަގުތު ސަލާމަތްކުރާ، ހަކަތަ ސަލާމަތްކުރާ އަދި... ޚަރަދު ކުޑަ ލަގްޒަރީތަކެއް ކަމުގައިވާ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުން.
 
އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޞައްވުރު ޙާޞިލުކުރުމަކީ ސާދާ ކަމެކެވެ.އަޅުގަނޑުމެންގެ މޮޅު ވިޔަފާރީގެ ސްޓްރެޓެޖީތަކުގައި ކުރިއަށް ދާނީ އެކަންކަން ފުރިހަމައަށް ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ ގޮތަކަށެވެ.އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރިސާޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގައި ކުރިއަށް ދިއުމަކީ، އާ ފޯރިގަދަ އުފެއްދުންތަކަށް އިންވެސްޓްކުރުމާއެކު ކޮލިޓީ ބަދަލުތަކާއި އިމްޕްރޫވްމަންޓްތަކުގެ ހެޑް އަޕް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުން.
 
ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީ
ފޭއިލޮންގް ކުރިއަރާފައިވަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ހަލުވިކަމާއެކު ކަމަށާއި ފާއިތުވަމުންދާ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބޮޑުކަމަށް ޖަޔަންޓް ލީޕްތަކެއް ތައާރަފް ކުރާހެން ހީވެ އެވެ.އާ ބައެއް ކުންފުނިތައް ގަތުމާއި އިތުރު ބައެއް ކުންފުނިތައް ގަތުމަށް ރާވާފައިވާތީ، އެކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި އަގުތަކަށް ފޯކަސްކޮށް، އެތަނުގައި ކޮލިޓީ ހަމަ އެގޮތުގައި ދެމިއޮތުން.ހަމައެއާއެކު، މުސްކުޅި އުފެއްދުންތަކަކީ ވީހާވެސް ފެންވަރު ރަނގަޅު އުފެއްދުންތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި، ކަސްޓަމަރުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖުމްލަ ހިދުމަތް ފުޅާވާނެ އާ އުފެއްދުންތަކުގެ ޖީލުތަކުގެ ކުރިއެރުން ފެށުން.
 
އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ޚާއްޞަ ފެންވަރެއްގެ ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ފައިސާގެ އަގުހުރި ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.
 
އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް ތިޔަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފޭއިލޮންގަށް މަރުހަބާ ކިޔަން، އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަޤްބަލުގައި އެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެމީހުންނަށްވެސް ކާމިޔާބީގެ މުއްސަނދިކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން.
 
އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ ކާމިޔާބީއާއި މުއްސަނދިކަމާއި ރަނގަޅު ސިއްހަތެއް
މިސްޓަރ ވަންގް
ރައީސް އަދި ސީއީއޯ
 

ފެއިލޮންގް ޓައިމްލައިން

އިންޖޯއި ދަ ޑިފެރެންސް / ފެއިލޮންގް އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް

ފެކްޓްރީގެ ފޮޓޯތައް

ކުއިކް ލިންކްސް

ޕްރޮޑަކްޓްސް

އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅާލާށެވެ

ފޯނު : +86-574-58583020
ފޯނު:+86-13968233888
އީމެއިލް: global@cnfeilong.com
އެޑް : 21 ވަނަ ފަންގިފިލާ، 1908# ނޯތު ޒިންޗެންގް ރޯޑް (ޓޯފިންޑް މެންޝަން)، ސިކްސީ، ޒެޖިއަންގް، ޗައިނާ
ކޮޕީރައިޓް © 2022 ފެއިލޮންގް ހޯމް އެޕްލިއަންސް . ސައިޓްމެޕް  |ސަޕޯޓް ކުރަނީ... ލީޑޮންގް ޑޮޓް ކޮމް އެވެ