Please Choose Your Language
Biz hakda
Siz şu ýerde: Öý » Biz hakda

 Feilong hakda

Home Öý enjamlaryny duýmak  - 1995-nji ýyldan bäri dünýä bazaryna hem lýuks, hem arzan bahadan ýokary enjamlary öndürýär.Esasy önümlerimiz: Kir ýuwýan maşynlar, goşa turbalar we ýokary ýükleýjiler. Sowadyjylarretro , ykjam, aşagyndaky, planşet, goşa gapy, üç gapy we gapdal.Gursak doňduryjylary, öýde ulanmak, täjirçilik taýdan ulanmak, bir gapy, goşa gapy, üç gapy, kebelek gapy, Ultra pes temperatura, aýna gapy we supermarket adalary. LED telewizorlary we 4k we 8k ukyply DLED we ELED söwda sergisi we elýeterli önümler.
 
Feilong-yň jemi 4 zawody bar, esasy zawodlarymyz Cixi-de Henan we Sukian şäherlerinde ýerleşýär, portlaryň köp bolmagy, size haryt ibermegiň iň oňat usulyny tapmak üçin - FOB Ningbo, FOB Lianyanggang, FOB Şanhaý we FOB Qingdao iň meşhur portlarymyzdyr.Jemi 900,000 inedördül metr meýdany bilen, häzirki wagtda 2024-nji ýylda gurulmaly 5-nji zawodymyzy gurmak işinde.
 
. Vision Düşünjämiziň we wezipämiziň doly bolmagyny üpjün etmek we ykjam esasy enjamlary dünýäde öňdebaryjy üpjün ediji bolmak üçin bütin dünýäde barha giňeýändigimize buýsanýarys Biz eýýäm 130-dan gowrak ýurt bilen işleýäris we dünýädäki 2000-den gowrak marka biziň tejribämize ynanýar.

Certain Elbetde , biziň kabul eden wezipämiz - müşderilerimiz üçinem, ol ýerdäki müşderiler üçinem rahat, stressiz durmuş döretmekdir!Ulanmak aňsat, arassa we ýokary hilli önümler, şeýle hem kelläni agyrydan çykarýan müşderi hyzmaty.

Vision Biziň gözýetimimiz we serhedimiz - önümleriňizi howpsuz we täze saklamak üçin hemişe islenýän ýer bolmak we maşgalaňyz, dostlaryňyz we işdeşleriňiz bilen iň lezzet almak üçin.2030-njy ýyla çenli enjamlary dünýäde 1-nji eksport ediji bolmak isleýäris we sizi toparymyzyň aýrylmaz bölegine öwürýän gözýetimimizi amala aşyrmak üçin siziň kömegiňiz zerur.

Sowadyjylarymyz, “Walmart” we “Hisense” we “Meiling” ýaly dünýäniň iň uly markalary ýaly dünýäniň iň uly bölek satyjylarynda buýsanç bilen satylýar…

fact Zawodlarymyz dünýä derejesidir we hil gözegçilik ulgamlarymyz fantastiki üpjün etmek üçin dünýäniň iň uly awtoulag öndürijilerine eýerýär. hil dolandyryş we önümçilik ulgamy.Birnäçe önüm we dizaýn patentleri bilen sowadyjy pudagynda häzirki täzeligi urmaga, kämilleşdirmäge we ýakyn wagtda üns bermäge gönükdirilendiris.

Production Biziň ähli önümçilik we dizaýn toparymyz bu ugurda hünärmen.Has möhümi, müşderilerimizi diňe önümlerimizden kanagatlandyrman, durmuşlaryny hasam aňsatlaşdyryp bilmekleri üçin diňleýäris.

Zehin - gözleg we mümkinçilikler

Feilong ýokary derejeli kadrlar bölüminiň bolmagynyň ähmiýetini we mümkinçiligini görýär we köp gurluşlarynda Europeanewropaly doganoglanlarymyza öýkünýär.Feilongyň işgärleri, başarnyklary ösdürmek, ukyplary ýokarlandyrmak, potensialy ýagtylandyrmak we ruhy höweslendirmek maksady bilen ruhy güýçlendirýän gurşawda bilelikde işleýän ideologlar we praktiklerdir.Biziň şeýle köpçülikleýin agzybirligimiz bar, bu üpjünçilik zynjyrymyzyň hemmesine geçip, müşderilerimize ýaýran infeksiýa ýaly hereket edýär we bu ajaýyp hünär ruhy we ajaýyp hünär ussatlygy bilen müşderileriň ynamyny we goldawyny gazanmaga kömek etdi!
Strategiki hyzmatdaşlar ---- Iň üstünlikli adam bolmak isleýän bäsdeş toparyň oýunçysy bolsa, Feilong siziň üçin.
 
Ajaýyp toparymyza goşulmak isleseňiz, CV-iňiziň we örtük hatyňyzyň göçürmesini şu ýere iberiň:ping@cnfeilong.com.
 
 • Üçbirlik
  Feilong
  Zehin, bazar we dolandyryş Feilong toparyna iň ýokary ýetip boljak maksadynda üstün çykmaga mümkinçilik berýän 'Üçbirlik '.Işgärleriň hünär ussatlygy we şol ýerde köpçülikleýin wepaly ruh kärhanamyzyň mümkin boldugyça has netijeli bolmagy we üýtgeşmeleri çalt durmuşa geçirmek we üstünlik ýolunda dowam etmegi üçin strategiýamyzy ösdürýär.Zehinli işçi güýjüniň hilini ýokarlandyrmak üçin sebitdäki ýokary okuw mekdeplerini gözlemek we täsin işe almak we saýlamak ulgamy arkaly durmuşa geçirýäris.Işçi güýjüniň her bir agzasyny kämilleşdirmek üçin, her bir wezipäniň ortaça zawod işçisine dolandyryş agzasy bolandygyna garamazdan pikirleri teklip etmek we durmuşa geçirmek arkaly kärhanamyzyň strategiýasyna uly täsir etmek mümkinçiliginiň we jogapkärçiliginiň bardygyny kepillendirýäris.Aýlyk synlarymyzda ýüze çykarylýan şahsyýetleriň aýratyn zehinini görkezýän ajaýyp sylag ulgamyny hödürleýäris we şeýle täze pikirler we başarnyklar esasly bolsa, aýlyk haklaryny ýokarlandyrmak, okuw, sertifikat bermek, ekspozisiýa we köp ugurlar boýunça ösýän zehinleri sylaglaýarys. ideýanyň näderejede peýdalydygyna baglylykda bonuslar.
 • Carreriňizi baýlaşdyryň
  Feilong
  Hünär derejäňizi meýilleşdirmek we baýlaşdyrmak isleýän bolsaňyz, başarnygyňyzy ulanmagyň ygtybarly usulyny gözläň, bir san däl-de, aktiw hökmünde kabul ediň, erkin pikirlenmäňizi kemsidilmän, höweslendiriň we sylaglaň we üstünlik gazanarsyňyz diýip umyt edýärsiňiz we gülläp ösýän karýera, soň Feilong siziň üçin paýhasly we logiki saýlawdyr.

  Bu mümkinçilik berilse, ony ýitirmäň, bu ýerde karýeraňyzy ösdürmek gaty tolgundyryjy pursat.Indi pionerlikde batyrgaý we şol ýerde zehinleri görkezmäge umyt edýän, düşünjä doly, garşy çykmaga batyrgaý adamlary, ahyrsoňunda müşderileriň bu aýratyn ugruny tapyp, ýylboýy ýygnap bilýän adamlary gözleýäris. jübüleriň ýaglydygyny üpjün etmek we öňe sürmek gutulgysyz bolar.
 • Hünär baýraklary  
  Feilong

  Çalt ösýän hususy kärhana hökmünde Feilong iň oňat dolandyryş başarnyklaryny we düşünjelerini we teoriýalaryny öwrenýär we başdan geçirýär we müşderilere hakykatdanam dogry we ideal çözgütleri hödürleýär!
  Biziň maksadymyz, işçilere diňe bir bäsdeşlige ukyply aýlyk bermek bilen çäklenmän, işçileriň hiç haçan durmazlygy üçin karýerany ösdürmek mümkinçiliklerini hem bermekden ybarat.Bu ýerde, öz-özüňi ösdürmek we agdyklyk edýän okuw gurşawy üçin köp dürli mümkinçiliklere eýe bolarsyň, soňam öňe saýlanmak ýoluňy bilmezden ozal ýokarlanar.
  Işde, dürli ugurlarda kärhana strategiýalaryny döretmäge ýa-da durmuşa geçirmäge gatnaşarsyňyz we özüňizi zehin hökmünde görkezmäge mümkinçilik berersiňiz.Soňra liderlik ukyplaryny, gepleşik başarnyklaryny we bazarda özbaşdak agalyk etmek mümkinçiligini talap edýän bir taslama ýolbaşçylyk edýänçäňiz, wezipeleriňiziň uzaldyljakdygyna göz ýetirersiňiz.Ösüş ýoluňyzda ýokary derejeli ýolbaşçylar ýokarlanar.Hatda biziň kompaniýamyz öndürijilige esaslanýar we wagt däl-de, sizden has köp işlän adamlar hakda alada etmegiň zerurlygy ýok, bu işde näçe wagtlap işlänligiňiz we işiňiz bilen baglanyşyk bar, ýöne bu baglanyşyk köplenç bozulýar gyzgyn täze gelenler tarapyndan.Olardan biriniň bardygyny ýa-da ýokdugyny göreliň!

 • Gymmatlyk
  Feilong
  Işgärlerimiz bilen maksadymyz, ol ýerdäki durmuşy baýlaşdyrmak, daşky gurşawy has gowulaşdyrmak we durmuş derejesini ýokarlandyrmak üçin müşderilerimiz üçin birmeňzeş.Şonuň üçin biz aýlyk haklary boýunça pudagyň ortaça derejesini hödürleýäris we işgärlerimiziň ideg edilýändigine göz ýetirýäris, goşmaça okuw hödürleýäris we olara düýşünde arzuw edip bilmejek mümkinçilikleri berýäris.
  Işgärleriň kompaniýamyzyň myşsasydygyny bilýäris we ulaldygymyzça, işgärlere-de edil şonuň ýaly garamaly - deň, ýöne deňlik bilen jogapkärçilik gelýär.
   
  Bu ýerde, sosial ätiýaçlandyryş, otag we tagta, ulag, lukmançylyk kömegi, iýmit ýeňillikleri we fa-ny goldamak ýaly birgiden peýdalardan peýdalanyp bilersiňiz

 Baş direktordan bir söz

Ilkinji gezek 1995-nji ýylda başlap başlan Feilong toparynyň görüşlerine we hereketlerine ýolbaşçylyk etmek meniň üçin artykmaçlykdyr. Soňky ýyllarda adam resurslary we geografiki taýdan ösüş depginini başdan geçirdik.Bu ösüşi, esasan, işimiziň esasy ýörelgeleriniň yzygiderli ulanylmagy, ýagny durnukly we girdejili iş modelimize boýun bolmak we Toparymyzyň uzak möhletli maksatlaryny esasy gymmatlyklarymyz bilen deňleşdirmek bilen baglanyşdyryp bolar.
 
Müşderiniň ünsi
Işde üstünlik gazanmak umumy ünsi talap edýär.Müşderilerimiziň gündelik üýtgeşmelere duş gelýändigini bilýäris we gündelik karar bermek meselesinde ünsüňizi çekmän, aşa aşa basyş astynda öz maksatlaryna ýetmelidiris.

Feilong toparynda işleýän hemmämiz bu pudakda iň oňat hyzmatlary bermäge goşant goşmaga çalyşýarys we muny diňe müşderilerimiziň talaplaryny we zerurlyklaryny diňlemek ýa-da olar üçin ajaýyp önüm barada habarly maslahat bermek we şeýlelik bilen ýeňip bolmajak hil bermek arkaly edýäris. hyzmaty.Feilong toparynyň ygtybarly hyzmatdaşdygyny yzygiderli görkezip bilmek üçin ähli müşderilerimiz bilen ýakyn aragatnaşykda işleýäris.

  Kompaniýamyzyň iň möhüm agzasynyň müşderilerimizdigini bilýäris. Bedenimiziň durmagyna mümkinçilik berýän iň oňurgadyr, her bir müşderi bilen şahsy keşbine garamazdan ýa-da bize hat iberen ýa-da jaň eden hem bolsa, hünärli we çynlakaý çemeleşmeli;
Müşderiler biziň üstümizde ýaşamaýarlar, ýöne biz olara bagly;
Müşderiler iş ýerinde dörän gahar-gazap däl, biziň iň esasy maksatlarymyz;
Müşderiler bize şol ýerde öz işini ösdürmäge we has gowy kompaniýany ösdürmäge mümkinçilik berýär, müşderilerimize gynanmak üçin ýa-da müşderilerimiziň bize hoşniýetlilik duýýandyklaryny duýmak üçin ýok, biz hyzmat etmeris.
Müşderiler biziň garşydaşymyz däl we akyl söweşine gatnaşmak islemeýärler, duşmançylykly gatnaşyklarymyz bar bolsa ýitireris;
Müşderiler bize talaplary getirýänlerdir, olaryň talaplaryny kanagatlandyrmak we hyzmatymyzdan peýdalanmagyna ýol bermek biziň jogapkärçiligimizdir.
 
Biziň görşümiz,
dünýädäki öý enjamlaryny iň uly üpjün ediji bolmak, ýer ýüzündäki ähli jemgyýetlere ajaýyp we sagdyn durmuşda ýaşamak üçin kyn we köp wagt sarp edýän zähmeti ýönekeý, wagt tygşytlamak, energiýa tygşytlamak we elýeterli etmekdir. hemmesiniň elýeterli bolmaly gymmat bahaly gymmatlyklary.
 
Görüşimize ýetmek ýönekeý.Ajaýyp iş strategiýalarymyzy dowam etdiriň, şonda olar has oňat netije berer.Täze tolgundyryjy önümlere maýa goýmak bilen birlikde hil üýtgemelerine we gowulaşmalara baş goşup biler ýaly giňişleýin gözleg we ösüş meýilnamamyzy dowam etdirmek.
 
Ösüş we ösüş
Feilong gitdigiçe çalt ösdi we her ýyl beýiklige ägirt uly böküşler girizýän ýaly.Birnäçe täze kompaniýany satyn almak we ýene-de birnäçe satyn almak meýilnamasy bilen, olary maksatlarymyza we gymmatlyklarymyza gönükdirmek we hiliň şol bir derejede galmagyny üpjün etmek niýetimiz bar.Şol bir wagtyň özünde, mümkin bolan iň ýokary hilli bolmagyny üpjün etmek we müşderilere hödürleýän umumy hyzmatlarymyzy giňeltjek täze önüm öndürijileriniň işine başlamak üçin köne önümlerimizi dowam etdireris.
 
Biz bir kompaniýa hökmünde, bütin dünýäde maşgala abadançylygyny gowulandyrmak üçin ajaýyp hilli we pul üçin gymmaty bolan hyzmaty hödürlemegi maksat edinýäris.
 
Hemmäňizi Feilong bilen garşylamak isleýärin we geljegimiziň bilelikde ikimize-de üstünlik getirip biljekdigine umyt edýärin.Size üstünlik, baýlyk we jan saglyk
 
arzuw edýäris
jenap Wan
prezidenti we baş direktory
 

Wagt görkezijisi

Tapawutdan lezzet alyň / Feilong halkara söwdasy

Zawodyň suratlary

SORAGLAR

ÖNÜMLER

BIZ bilen habarlaşyň

Telefon: + 86-574-58583020
Telefon : +86 - 13968233888
E-poçta : global@cnfeilong.com
Goşuň: 21-nji gat, 1908 # Demirgazyk Sinçeng ýoly (TOFIND köşgi), Cixi, Zhejiang, Hytaý
Awtorlyk hukugy © 2022 Feilong öý enjamy. Sahypa kartasy  |Goldaýan leadong.com