Please Choose Your Language
ብዛዕባና
ኣብዚ ኣለኻ ገዛ ፡ » ብዛዕባና

 ብዛዕባ ፌይሎንግ

 ፌይሎንግ ናይ ገዛ መሳርሒታት - ካብ 1995 ጀሚሩ ንኽልቲኡ ምቾትን ትሑት ዋጋ ዘለዎምን ልዑል ዋጋ ዘለዎም መሳርሒታት ናብ ዓለማዊ ዕዳጋ ከፍሪ ጸኒሑ እዩ።ቀንዲ ፍርያትና ድማ፡ መሕጸቢ ማሽናት ክልቲአን ማንታ ባኒን ላዕለዋይ ጽዕነትን እዮም። ፍሪጅ ሓዊሱ retro , ውህሉል, ትሕቲ ቆጸራ, ኣብ ጣውላ, ድርብ ማዕጾ, ስሉስ ማዕጾን ጎኒ ንጎኒን እዩ።ናይ ኣፍልቢ ፍሪዘር ሓዊሱ ኣብ ገዛ ምጥቃም፣ ንግዳዊ ኣጠቓቕማ፣ ሓደ ማዕጾ፣ ድርብ ማዕጾ፣ ስሉስ ማዕጾ፣ ጽምብላሊዕ ማዕጾ፣ ኣልትራ ትሑት ሙቐት፣ ብርጭቆ ማዕጾን ሱፐርማርኬት ደሴታትን። LED ቴሌቪዥናት ክልቲኦም DLEDን ELEDን ምስ 4kን 8kን ክእለትን... ንግዳዊ ምርኢትን ... ንኽትበጽሕ ዝሕግዙ ፍርያት.
 
Feilong ብድምር 4 ፋብሪካታት ይውንን፣ ቀንዲ ፋብሪካታትና ኣብ Cixi ምስ facotries ኣብ Henanን Suqianን ይርከቡ ንዓኹም ኣቑሑት ንምልኣኽ ዝበለጸ መንገዲ ንምርካብ ዓቢ ምህላው ወደባት ንምፍቃድ - FOB Ningbo, FOB Lianyanggang, FOB Shanghai and FOB Qingdao ዝበዝሑ ተፈተውቲ ወደባትና እዮም።ብድምር 900,000 ትርብዒት ሜትሮ መሬት ብምሓዝ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ 2024 ክዛዘም ዝግበኦ 5ይ ፋብሪካና ኣብ ምህናፅ ንርከብ።
 
ራእይናን ተልእኾናን ምሉእ ንኽኸውንን ኣብ ዓለምና መራሒ ኣቕራቢ ውሱናት ዓበይቲ መሳርሒታት ንኽንከውንን ኣብ መላእ ዓለም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሰፍሕና ብምህላውና ንሕበን።ድሮ ምስ ልዕሊ 130 ሃገራት ንሰርሕ ኣለና ኣብ መላእ ዓለም ድማ ልዕሊ 2000 ምልክታት ንግዲ ኣብኡ ኣብ ክእለትና እምነት ኣለና።

ተልእኾና፡ ብርግጽ ዝተቐበልናዮ - ንዓማዊልናን ኣብኡ ንዝርከቡ ዓማዊልናን ምቹእን ካብ ጸቕጢ ነጻን ህይወት ምፍጣር እዩ!ንኣጠቓቕማ ቀለልቲ፣ ፅሬት ዘለዎምን ፅቡቕ ፅሬት ዘለዎምን ፍርያት ከምኡ እውን ንሕማም ርእሲ ካብ ምንጪ ዘውፅእ ኣገልግሎት ዓማዊል።

ራእይናን ዶብናን - ኩሉ ግዜ ፍርያትኩም ውሑስን ፍሩይን ንኽኸውንን ምስ ስድራቤትኩም፣ ፈተውትኹምን መሳርሕትኹምን ዝያዳ ከተስተማቕርዎን ዝድለ ቦታ ምዃን እዩ።ኣብ 2030 ቁጽሪ 1 ሰደድ መሳርሒታት ናብ ዓለም ክንከውን ንደሊ፡ ራእይና ንምፍጻም ድማ ሓገዝኩም የድልየና እሞ፡ ንስኻትኩም ድማ ዝያዳ ዘይነጻጸል ኣካል ጋንታና ክንገብሮም ኢና።

ፍሪጅታትና ኣብ ዓበይቲ ቸርችታት ዓለምና ብኹርዓት ይሽየጣ፣ ዋልማርትን ገለ ካብቶም ዓበይቲ ትካላት ዓለም ከም Hisenseን Meilingን ሓዊሱ...

ፋብሪካታትና ዓለምለኻዊ ደረጃ ዘለዎም ኮይኖም ስርዓታት ምቁፅፃር ፅሬትና ድማ ንናይ ዓለምና ዓበይቲ ኣፍረይቲ መካይን ብምኽታል ፍሉይነት ንምርግጋፅ እዩ። ምሕደራ ፅሬትን ስርዓት ምፍራይን ምዃኑ ተገሊፁ።ኣብ ምህራም፣ ምምሕያሽ፣ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ነቲ ህሉው ምህዞ ኣብ ኢንዱስትሪ መዝሓሊ ብሓያሎ ናይ ምፍራይን ዲዛይንን ፓተንት ክንመርሖ ኢና ኣተኲርና ኣለና።

መላእ ናይ ምፍራይን ዲዛይንን ጉጅለና ኣብቲ ዓውዲ ክኢላ እዩ።ካብኡ ዝዓቢ ድማ ዓማዊልና ብፍርያትና ዕጉባት ጥራይ ዘይኮነስ፡ ህይወቶም ዝያዳ ምእንቲ ክቐልሉ ንምርግጋጽ ንሰምዖም።

ተውህቦ - ስካውትን ዕድላትን

ፌይሎንግ ላዕለዋይ ደረጃ ክፍሊ HR ምህላው ዘለዎ ዋጋን ዓቕምን ይርኢን ኣብ ብዙሓት መሓውራቱ ንኤውሮጳውያን ደቂ ሓውቦና ይመስሎምን።ሰራሕተኛታት ፋይሎንግ ኩሎም ክእለት ንምሕያል፡ ዓቕሚ ንምዕባይ፡ ዓቕሚ ንምብራህን መንፈስ ንምልዕዓልን ኣብ ነፍሲ ዘሐይል ሃዋህው ብሓባር ዝሰርሑ ስነ-ሓሳባውያንን ተግበርትን እዮም።ከምዚ ዝበለ ሓባራዊ ምትእስሳር ኣለና ከም ረኽሲ ኮይኑ ይሰርሕ እዚ ድማ ኣብ መላእ ቀረብ ሰንሰለትና ይመሓላለፍን ናብ ዓማዊልና ይሕከኽን እዚ ድማ ብብሉጽ ሞያዊ መንፈስን ብሉጽ ፍሉይ ክእለትን ዓማዊል እምነትን ደገፍን ንምርካብ እውን ሓጊዙ እዩ!
ስትራተጂካዊ መሻርኽቲ----እቲ ዝበለጸ ዕዉት ሰብ ክትከውን እትደሊ ተወዳዳሪ ናይ ጋንታ ተጻዋታይ እንተኾንካ ሽዑ ፌይሎንግ ንዓኻ እዩ።
 
ኣብታ ጽውጽዋያዊት ጋንታና ክትጽንበሩ ምስ እትደልዩ ቅዳሕ ናይ ሲቪኹምን ናይ ሽፋን ደብዳቤኹምን ናብዚ ዝስዕብ ስደዱ፤ping@cnfeilong.com.
 
 • ስላሴ
  ፌይሎንግ
  ተውህቦ፣ ዕዳጋን ምሕደራን 'ስላሴ' ኮይኑ ንጉጅለ ፌይሎንግ ኣብቲ ዝለዓለ ክብጻሕ ዝኽእል ዕላማ ክስዕር ዘኽእሎ እዩ።ሰራሕተኛታት ሞያዊ ብቕዓትን ኣብኡ ሓባራዊ ውፉይ መንፈስን ስትራተጂ ትካልና ብዝተኻእለ መጠን ስሉጥ ክኸውንን ለውጢ ብቕልጡፍ ንምትግባርን፣ ምስ ስሉጥ ምስግጋርን ኣብ መንገዲ ዓወትና ክንቅፅልን የስፋሕፍሕ።ኣብ ዙርያ እቲ ከባቢ ንዝርከባ ላዕለዎት ዩኒቨርሲቲታት ብተውህቦ ብምምርማርን ብፍሉይ ስርዓት ምልመላን ምምራጽን ኣቢልና ጽሬት ሓይሊ ስራሕ ንምምሕያሽ ስትራተጂካዊ ምምዕርራይ ነተግብር።ነፍሲ ወከፍ ኣባል ሓይሊ ስራሕ ንምምሕያሽ ነፍሲ ወከፍ ስራሕ ኣብ ስትራተጂ ትካልና ዓብዪ ፅልዋ ናይ ምፍጣር ዕድልን ሓላፍነትን ከምዘለዎ ነረጋግጽ ብዘየገድስ ኣባል ምሕደራ ናብ ማእከላይ ሰራሕተኛ ፋብሪካ እንተኾይኑ ሓሳባት ብምቕራብን ብምትግባርን።ኣብ እዋን ወርሓዊ ገምጋምና ዝረኽብዎ ፍሉይ ተውህቦ ውልቀሰባት ዘርኢ ፍሉይ ስርዓት ሽልማት ነቕርብ ከምኡ’ውን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓደስቲ ሓሳባትን ክእለታትን ኣእማኒ እንተኾይኑ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ እናዓበዩ ዝኸዱ ተውህቦታት ብብዙሕ መንገዲ ካብ ወሰኽ ደሞዝ፣ ስልጠና፣ ምስክር ወረቐት፣ ምቅላዕን... ቦነስ ከከምቲ እቲ ሓሳብ ክሳብ ክንደይ መኽሰብ ከምዘለዎ።
 • ንሓላዪኻ ኣሀብትም
  ፌይሎንግ
  ሞያዊ ሞያኻ ፕሮግራም ክትገብርን ከተሀብትምን እንተደሊኻ፡ ዓቕምኻ ከተውዕለሉ እትኽእል ርግጸኛ መገዲ ድለ፡ ከም ንብረት እምበር ከም ቁጽሪ ኣይትቑጸር፡ ናጻ ኣተሓሳስባኻ ኣብ ክንዲ ዘነኣእስ ክተባባዕን ክሽለምን ከምኡ’ውን ዕዉት ክህልወካ ተስፋ ይገብር and prosperous career then Feilong ንዓኻ ርትዓውን ስነመጎታውን ምርጫ እዩ።

  እዚ ዕድል እንተተዋሂቡካ ኣይተባኽን፣ ኣብዚ ሞያኻ ንምምዕባል ኣዝዩ መሳጢ ዕድል እዩ።ሕጂ ኣብ ፈላሚ ስራሕ ተባዓት ዝኾኑን ኣብኡ ተውህቦታት ከርእዩ ተስፋ ዝገብሩን፡ ብኣተሓሳስባ ዝመልኡ፡ ክፈታተኑ ትብዓት ዘለዎም፡ ኣብ መወዳእታ ነታ ፍሉይ ዓውዲ ዓማዊል ረኺቦም ዓመት ምሉእ ክዓጽዱ ዝኽእሉ ሰባት ንደሊ ኣለና ስለዚ ከም ንምርግጋጽ ኣብኡ ጁባታት ስብሒ ምዃኖምን ምልላይ ዘይተርፍ ክኸውን እዩ።
 • ሞያዊ ሽልማት  
  ፌይሎንግ

  ከም ሓደ ብቕልጡፍ ዝምዕብል ናይ ብሕቲ ትካል መጠን፡ ፌይሎንግ ዝበለጸ ናይ ምሕደራ ክእለትን ኣምርን ክልሰ-ሓሳባትን ይጽናዕን ተመክሮን ኣለዎ፡ ብሓቂ ድማ ንዓማዊል ቅኑዕን ምቹእን ፍታሕ የቕርብ!
  ዕላማና ንሰራሕተኛታት ኣዝዩ ተወዳዳሪ ደሞዝ ጥራይ ዘይኮነስ ሰራሕተኛታት ኣብ ጭንቀት ፈጺሞም ደው ከይብሉ ሞያዊ ምዕባለ ዕድላት ምሃብ እዩ።ኣብዚ፡ ብዙሕ ዝተፈላለየ ዕድላት ርእሰ-ምምዕባልን ዓብላሊ ናይ ትምህርቲ ሃዋህውን ክትረክብ ኢኻ ድሕሪኡ ድማ ብመሳርዕ ዕቤት ክትስጉም እትኽእለሉ መንገዲ ቅድሚ ምፍላጥካ ኣብ ልዕሌኻ ክድይብ እዩ።
  ኣብቲ ስራሕ ብዝተፈላለየ መዳያት ናይ ትካል ስትራተጂታት ኣብ ምምስራት ወይ ኣብ ምፍጻም ክትሳተፍን ከምቲ ዘለኻዮ ተውህቦ ክትጽዕር ዕድል ይወሃበካን።ሽዑ ዕማማትካ ክሳብ ትሓልፍ ናይ ኣመራርሓ ክእለት፣ ናይ ድርድር ክእለትን ኩሉ ብገዛእ ርእስኻ ንዕዳጋ ክትዕብለል ዕድልን ዝሓትት ፕሮጀክት ክሳብ እትኸውን ክናዋሕ እዩ።ኣብ እዋን መንገዲ ልምዓትካ ምልዓል ላዕለዎት ኣመራርሓ ክህሉ እዩ።ትካልና ኣብ ኣፈፃፅማ እምበር ብግዜ ስለዘይኮነ ካባኻ ንላዕሊ ዝሰርሑ ሰባት እውን ክትጭነቕ የብልካን ዋላ እኳ ኣብ ቢዝነስ ክንደይ ግዜ ከም ዝፀናሕካን ኣፈፃፅማኻን ዝሕብር ምትእስሳር እንተሃለወ እዚ ምትእስሳር ግን መብዛሕትኡ ግዜ ይበታተን እዩ። ብውዑያት ሓደስቲ መጻእቲ።ናትካ ሓደ ካብኣቶም እንተኾይኑ ንርአ!

 • ዋጋ ምግላጽ
  ፌይሎንግ
  ምስ ሰራሕተኛታትና ዘለና ዕላማ ንዓማዊልና ሓደ እዩ፣ ኣብኡ ህይወት ንምህብታም፣ ኣብኡ ዝርከቡ ከባቢታት ንምምሕያሽን ደረጃ መነባብሮኦም ንምምሕያሽን እዩ።ስለዚ ኢና ድማ ብደሞዝ ካብቲ ናይ ኢንዱስትሪ ማእከላይ ደረጃ ንላዕሊ መንገዲ ንህብን ሰራሕተኛታትና ከም ዝሕብሕቡ፣ ተወሳኺ ስልጠና ከም ዝወሃቡን ክሓልምዎ ዘይክእሉ ዕድላት ከም እንህቦምን ነረጋግጽን።
  ሰራሕተኛታት ጭዋዳ ትካልና ምዃኖም ንፈልጥ ኢና፡ ቁመት እናዓበና ምስ ከድና ንሳቶም እውን ከምኡ ክኾኑ ኣለዎም ከምኡ'ውን ንሓደ ኣባል ሰራሕተኛታት ልክዕ ከምኡ ኢና ንሕዞ - ከም ማዕረ ግን ምስ ማዕርነት ሓላፍነት ይመጽእ እዩ።
   
  ኣብዚ፡ ተኸታታሊ ናይ ድሕነት ሓገዝ ከም ማሕበራዊ መድሕን፡ ክፍልን መግብን፡ መጓዓዝያ፡ ሕክምናዊ ክንክን፡ ናይ መግቢ ጥቕምታትን ቀጻልነት ፋን ከተስተማቕር ትኽእል ኢኻ።

 ቃል ካብ ዋና ኣካያዲ ስራሕ

ንራእይን ተግባራትን ናይቲ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ 1995 ዝጀመርክዎ ጉጅለ ፌይሎንግ ምምራሕ ፍሉይ ዕድል እዩ።ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዳይናሚክ ዕብየት ኣመዝጊብና ኣለና፣ ብዓቕሚ ሰብን ጂኦግራፍያዊ ዝርገሐን።እዚ ዕብየት ብቐንዱ ብሰንኪ ቅኑዕ ኣተገባብራ መሰረታዊ መትከላት ቢዝነስና - ማለት ኣብ ዘላቒን መኽሰብ ዘለዎን ሞዴል ንግዲና ምኽባርን ናይ ነዊሕ ግዜ ዕላማታት ጉጅለና ምስ ቀንዲ ክብርታትና ምትእስሳርን ክምዘን ይኽእል።
 
ትኹረት ዓማዊል
ኣብ ንግዲ ዕዉት ምዃን ፍጹም ትኹረት ይሓትት።ዓማዊልና መዓልታዊ ለውጢ ከም ዘማልኡን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ትሕቲ ልዑል ናይ ግዜ ጸቕጢ፡ ብመዓልታዊ ናይ ውሳነ ጸገማት ከይተዘናገዑ ዕላማታቶም ከማልኡ ከም ዘለዎምን ንፈልጥ ኢና።

ኩላትና ንጉጅለ ፌይሎንግ እንሰርሕ ኣብቲ ኢንዱስትሪ ዝበለጸ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ኣበርክቶ ክንገብር ንጽዕር እዚ ድማ ንዓማዊልና ጠለባትን ድሌታትን ብምስማዕ ወይ ድማ ንዓኣቶም ዝኸውን ፍጹም ፍርያት ብግቡእ ዝተሰነየ ምኽሪ ብምሃብን በዚ ድማ ዘይተዓወተ ጽሬት ናይ... ግልጋሎት.ፌይሎንግ ግሩፕ እሙን መሻርኽቲ ምዃኑ ብቐጻሊ ከነርኢ ምእንቲ ምስ ኩሎም ዓማዊልና ብቐረባ ተተሓሒዝና ንሰርሕ።

  እቲ ኣገዳሲ ኣባል ትካልና ዓማዊልና ምዃኖም ንፈልጥ ኢና። ንሳቶም እዮም እቶም ኣካላትና ደው ክብል ዘኽእሉ ዓንዲ ሕቖ፣ ምስ ነፍሲ ወከፍ ዓሚል ብውልቂ እንታይ ይመስሉ ብዘየገድስ ብሞያውን ብዕቱብን ክንራኸብ ኣለና ወይ እውን ዋላ ደብዳቤ ጥራይ እንተሰደዱልና ወይ እንተደወሉና፤
ዓማዊል ኣብ ልዕሌና ኣይነብሩን እዮም፣ ንሕና ግን ኣብኦም ኢና ንምርኮስ፤
ዓማዊል ናብ ስራሕ ቦታ ዝነድዱ ቁጥዐታት ኣይኮኑን፣ ንሳቶም እዮም እቶም ንሕና እንጽዕረሎም ዘለና ዕላማታት፤
ዓማዊል ኣብኡ ናይ ገዛእ ርእስና ቢዝነስን ዝሓሸ ኣብኡ ትካልን ክንመሓየሽ ዕድል ይህቡና፣ ንሕና ንዓማዊልና ክንድንግጽ ወይ ዓማዊልና ሞገስ ዝህቡና ዘለዉ ኮይኑ ክስምዖም ኣይኮናን ዘለና፣ ንሕና ኣብዚ ዘለና ከነገልግል ዘይኮነስ ክንግልገል ኢና።
ዓማዊል ተጻባእትና ኣይኮኑን ኣብ ናይ ብልሒ ውግእ ክዋፈሩ ኣይምነዩን፣ ተጻባኢ ዝምድና እንተሃልዩና መዓስ ኢና ክንስእኖም፤
ዓማዊል እቶም ኣብኡ ጠለባት ዘምጽኡና እዮም፣ ጠለባቶም ከማልኡን ካብ ኣገልግሎትና ተጠቀምቲ ክኾኑ ምግባርን ሓላፍነትና እዩ።
 
ራእይና
ራእይና ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ኣቕራቢ መሳርሒታት ገዛ ምዃን፣ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ኩሎም ማሕበረሰባት ከቢድን ግዜ ዝወስድን ጉልበት ናብ ቀሊል፣ ግዜ ዝቑጥብ፣ ጸዓት ዝቑጥብን... ኩሎም ክኽእሉ ዝግበኦም ዋጋ ዝቕንሱ ቅንጦታት።
 
ራኢና ንምዕዋት ቀሊል እዩ።ፍጹም ፍረ ንኽረኽቡ ኣብ ብሉጻት ንግዳዊ ስትራተጂታትና ቀጽሉ።ኣብ ሓደስቲ መሳጢ ፍርያት ወፍሪ ምግባር ጎኒ ጎኒ ንለውጢ ጽሬትን ምምሕያሻትን ክንመርሕ ምእንቲ ኣብቲ ሰፊሕ ትልሚ ምርምርን ምዕባለን ክንቅጽል።
 
ዕብየትን ምዕባለን
ፌይሎንግ ብቕልጡፍ እናዓበየ መጺኡ፡ ዓመት ዓመት ዝሓልፍ ድማ ዓበይቲ ዝላታት ናብ ዕብየት ዘተኣታቱ ይመስል።ምስ ምግዛእ ሓያሎ ሓደስቲ ኩባንያታትን ካልኦት ሓያሎ ንምግዛእ መደብናን፡ ኣብ ዕላማታትናን ክብርታትናን ከነተኩሮምን ኣብኡ ጽሬት ከም ቀደሙ ክጸንሕ ንምርግጋጽን ዕላማ ኣለና።ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ኣብ ኣረጊት ፍርያት ዝለዓለ ፅሬት ከምዘለዎም ንምርግጋፅን ንዓማዊል እንህቦ ጠቕላላ ኣገልግሎት ዘስፍሕ ሓደሽቲ ወለዶታት ፍርያት ኣታዊ ንምጅማርን ምርምርን ምዕባለን ክንቅፅል ኢና።
 
ንሕና ከም ኩባንያ ኣብ መላእ ዓለም ጽቡቕ ሂወት ስድራቤት ከነመሓይሽ ምእንቲ ፍሉይ ጽሬት ዘለዎን ንገንዘብ ዋጋ ዘለዎን ኣገልግሎት ንምሃብ ዕላማ ኣለና።
 
ንኹልኹም ብውልቀይ ናብ ፌይሎንግ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ክብለኩም እፈቱ፡ መጻኢና ብሓባር ድማ ንኽልቴና ሃብቲ ዓወት ከምጽኣልና ተስፋ እገብር።
 
ዓወትን ሃብትን ጽቡቕ ጥዕናን ንምነየልኩም
ሚስተር ዋንግ
ፕረዚደንትን ዋና ኣካያዲ ስራሕን።
 

ፌይሎንግ መስመር ግዜ

ፍልልይ / ፈይሎንግ ኣህጉራዊ ንግዲ ኣስተማቕሩ

ናይ ፋብሪካ ስእልታት

ቅልጡፍ መላግቦታት

ፍርያት

ርኸቡና

ቴለፎን : +86-574-58583020
ስልኪ:+86-13968233888
ኢመይል፤ global@cnfeilong.com
Add : መበል 21 ደርቢ፡ 1908# መንገዲ ሰሜን ዚንቸንግ (TOFIND Mansion)፡ ሲሲ፡ ዠጂያንግ፡ ቻይና
መሰል ቅዳሕ © 2022 ፌይሎንግ ናይ ገዛ መሳርሒ . ሳይትማፕ  |ዝድገፍ ብ... leadong.com ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።