Please Choose Your Language
ފެއިލޮންގް އިލެކްޓްރިކް އެވެ
ފިނިކުރާ ތަކެތި
ޗެސްޓް ފްރީޒާސް
ދޮންނަ މެޝިން
އެލްއީޑީ ޓީވީ އެވެ

ޕްރޮޑަކްޓް ސެންޓަރެވެ

 ފެއިލޮންގް ހޯމް އެޕްލިއަންސް އެވެ

ފޭއިލޮންގް ހޯމް އެޕްލިއަންސް - 1995 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް ލަގްޒަރީ އަދި ހެޔޮ އަގުގައި ހައި ވެލިއު އެޕްލިއަންސް ވެސް އުފައްދަމުން އަންނަ ކުންފުންޏެކެވެ. 
 
އަޅުގަނޑުމެންގެ މައިގަނޑު އުފެއްދުންތަކަކީ : ދޮންނަ މެޝިން ދެ... ޓްވިން ޓަބްތަކާއި ... ޓޮޕް ލޯޑަރސް އެވެ. ފްރިޖް ހިމެނޭ ގޮތަށް... ރެޓްރޯ އެވެ, މިނީ, ޓޮޕް ފްރީޒާ އެވެ, ތިރީ ފްރީޒާ , އަދި 3 ދޮރު. ފްރީޒާ ، ގޭގައި ބޭނުންކުރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރުން , އެއް ދޮރު، ޑަބަލް ދޮރު، ޓްރިޕްލް ދޮރު، ބަޓަރފްލައި ދޮރު، ultra low temperature , ބިއްލޫރި ދޮރާއި ސުޕަމާކެޓް އައިލެންޑްސް. އެލްއީޑީ ޓެލެވިޜަންތަކުގައި ޑީއެލްއީޑީ އަދި އީއެލްއީޑީ ވެސް 4k އަދި 8k ގެ ޤާބިލުކަން ހުރި އަދި... ވިޔަފާރި ޝޯކޭސް އާއި... ރީޗް-އިން ޕްރޮޑަކްޓްސް އެވެ.
 
0 +
ފަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތައް
0 +
މޮޑެލްސް އޭރިއާ އެވެ
0 +
㎡ އޭރިއާ
0 +
ފެކްޓްރީތަކެވެ

ޑިޖިޓަލް ޝޯރޫމް

އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެއްދުމުގެ ޤާބިލުކަމާ ބެހޭގޮތުން އިތުރަށް ދަސްކުރަން ބޭނުންނަމަ، މަންޒަރުގައިވާ އަވަޓަރަށް ކްލިކްކޮށް، ނުވަތަ އަޅުގަނޑުގެ ދަޢުވަތު ބަލައިގަނެވޭނެ!
 

ކުންފުނީގެ ވީޑިއޯ

އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުން

130 އަށް ވުރެ ގިނަ ޤައުމުތަކަށް ސަޕްލައިކުރުން

ސްޓައިލް / ވެލިއު / ކޮލިޓީ / ސާވިސް
ޓްރަސްޓް އަސް ޓު ޑެލިވަރ، ގްރޭޓް ވެލިއު ގޯޑް ކޮލިޓީ ޕްރޮޑަކްޓްސް ދަ ކްލައިންޓްސް ކެން ރެވް އެބޯރޓް

ކުއިކް ލިންކްސް

ޕްރޮޑަކްޓްސް

އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅާލާށެވެ

ފޯނު : +86-574-58583020
ފޯނު:+86-13968233888
އީމެއިލް: global@cnfeilong.com
އެޑް : 21 ވަނަ ފަންގިފިލާ، 1908# ނޯތު ޒިންޗެންގް ރޯޑް (ޓޯފިންޑް މެންޝަން)، ސިކްސީ، ޒެޖިއަންގް، ޗައިނާ
ކޮޕީރައިޓް © 2022 ފެއިލޮންގް ހޯމް އެޕްލިއަންސް . ސައިޓްމެޕް  |ސަޕޯޓް ކުރަނީ... ލީޑޮންގް ޑޮޓް ކޮމް އެވެ